Search results for "हुनु, स्‍थिति परिवर्तन"

ग्‍युरकीन [ᶫgʲurkin] क्रि. परिवर्तन हुनु change (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन.)

घीरी [ᶫkiri] (var. of GH: पुरा ; यीरी) 1ना. सबै all, everything (sem. domains: 8.1.5 - सबै.) 2वि. each, every (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.) 3वि. पुरा full, complete, entire (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन, 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.) 4वि. गोलो round, circular (sem. domains: 8.3.1 - आकार.)

झ्‍येक्‍कीन [ᶫtsᶨek‍kin] क्रि. 1बिर्सनु forget (sem. domains: 3.2.6.1 - बिर्सनु.) 2परिवर्तन change, alteration, transformation (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन.) 3सार्नु remove from one place to another (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु.) 4फेर्नु change, alter, reverse, revenge to pass water, make water (sem. domains: 5.3.7 - लुगा लगाउनु.) 5साटासाट गर्नु, साट्नु exchange, barter, change (money) (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु, 9.5.2.4 - एक-आपस.)

याक्‍यीन‍ला डुगीन [ᶫjakʲinla ᶫɖugin] (var. of SH: यारक्‍येला डोकी ; याक्‍येला डुगीन) (3sg pres: याक्‍यीन्‍ला डी़क) (past: याक्‍यीन्‍ला लाजुङ) क्रि.प. विकसित हुनु prosper (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन.)

स्‍योगीन [ᴴsʲogin] क्रि. 1केही समयको लागि सार्नु slid for a short time (sem. domains: 9.1.1.2 - हुनु, स्‍थिति परिवर्तन.) 2पछि सार्नु shift, move (sem. domains: 8.4.5.3.5 - पछि सार्नु.)