Search results for "झर्नु"

ग्‍येगीन₁ [ᶫgʲegin] क्रि. लड्नु fall down, slip Cross Ref. जोगीन (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)

तीप्‍कीन [ᴴtip‍kin] क्रि. भत्काउनु break down, take to pieces, destroy, demolish Cross Ref. तीवा जेगीन (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु, 7.9.3 - बिगार्नु.)

थोवा [ᴴtʰowa] 1वि. अग्लो high, tall (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 8.2.2.2 - अग्‍लो.) 2ना. मार्तोल hammer (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.) 3ना. उच्च high, lofty, upper, superior (sem. domains: 8.2.6.3 - उच्‍च.)

पाप्‍कीन [ᴴpap‍kin] (imp: पोप) क्रि. 1झर्नु come or go down, fall off, descend (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2कुट्‌नु beat, hit, pound (grain, etc.) (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

पुगीन [ᴴpugin] (var. of SH: पुल्‍गी) क्रि. धकेल्नु, घचेट्नु push, press forward, shove, move forward by pushing (sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु, 7.3.1 - बोक्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 7.3.3.5 - खेद्‌नु.)

पोक्‍कीन [ᴴpok‍kin] क्रि. 1झर्नु come or go down, fall off, descend (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2ओसार्नु shift, move from one place to another (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)

यो़गीन [ᶫjøgin] (var. of GH: मीयोकी) क्रि. 1ढल्नु bend down (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2बाङ्गिनु be bent, be curved (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)

ल्‍हीम्‍गीन [ɬim‍gin] (var. of SH: ल्‍हेम्‍गी) क्रि. झर्नु, खस्नु come down, descend, fall off, slip, drop off (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु, 7.3.4.3 - तल हाल्‍नु, झार्नु.)

ॱहाप्‍तामाला [ᴴhap‍tamala] क्रि.वि. एक्कासि suddenly, accidentally, unexpectedly (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)