Search results for "पर्खनु"

घुक्‍कीन [ᶫkuk‍kin] क्रि. 1पर्खनु wait (sem. domains: 7.2.7.3 - पर्खनु.) 2झुक्नु bend (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)

ॱरूङगीन [ᴴruŋgin] (past: ॱरूजुङ) क्रि. 1कसैलाई सामान पठाउनु (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु.) 2कुर्नु wait, keep watch or guard (sem. domains: 7.2.7.3 - पर्खनु.) 3रुङ्नु (sem. domains: 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)