Search results for "जालले माछा मार्नु"

ङया शीङगीन [ᶫnᶨa ᶫsiŋgin] क्रि.प. माछा मार्नु fishing (sem. domains: 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु.)

ङयाबा [ᶫnᶨaba] ना. माझी boatman, fisherman (sem. domains: 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु.)

च्‍याक [ᴴtsʲak] ना. फलाम iron (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)