Search results for "उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र"

ङयाः

ङयाः [ᶫnᶨaː] ना. काठको तराजु wooden measurement instrument (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.)

च्‍याक्‍तुङ [ᴴtsʲak‍tuŋ] ना. 1गल lever, strong bar of iron or wood for raising something heavy (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.) 2तान कस्‍ने लामो फलामको डण्डी lever used in loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)

ताक्‍कीन [ᴴtak‍kin] (imp: तोक) क्रि. 1झुन्ड्याउनु hang, suspend ex.ग्‍याङगा‍ला ताक्‍कीन। भित्तामा झुन्‍ड्याउनु। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.) 2लगाउनु put on (clothes), wear, apply, paint on, plaster, set, fix, plant, place, introduce ex.क्षुजी ताक्‍कीन। घडी लगाउनु। (sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित.) 3बगाउनु cause to flow, wash or carry away, waste money ex.क्षुला ताक्‍कीन। पानीले बगाउनु। (sem. domains: 1.3.1.3 - नदी, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 3.4.1.5 - निश्‍चित.) 4बाँध्नु tie, tie up, bind, fasten ex.ता ताक्‍कीन। घोडा बाँध्‍नु। 5उचाल्नु raise, lift, carry, instigate, provoke, heighten ex.पाङदु ताक्‍कीन। काखमा उचाल्‍नु। (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.)

थेन्‍गीन [ᴴtʰen‍gin] क्रि. 1तान्नु pull, draw, drag, attract, stretch, snatch (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.) 2तन्काउनु stretch, grow long, brace up (sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु.)