Search results for "रूखो तरीकाले काम गर्नु"

ङयाक ङयाक ताङगीन [ᶫnᶨak ᶫnᶨak ᴴtaŋgin] (past: ङयाक ङयाक ताजुङ) (imp: ङयाक ङयाक तोङ) क्रि.प. अत्याचार गर्नु discriminate (sem. domains: 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)

ॱङाजीन झ्‍यीगीन [ᴴŋadzin ᶫtsᶨigin] (past: ॱङाजीन झ्‍येजुङ) क्रि.प. अत्याचार गर्नु abuse (sem. domains: 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)

जीक्‍जीक ताङगीन [dzik‍dzik ᴴtaŋgin] (past: जीक्‍जीक ताजुङ) (imp: जीक्‍जीक तोङ) क्रि.प. दमन गर्नु dominate ex.नेपाल्‍तु मीक्‍याक च्‍यीच्‍यीक्‍ला जीक्‍जीक तारी धेदाला। नेपालमा मान्‍छेहरू एकअर्कालाई दमन गर्दै बस्‍छ। (sem. domains: 4.7.9.6 - थिचोमिचो गर्नु, 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)

बेटाङा [ᶫbeʈaŋa] वि. निष्ठुर व्यवहार harsh behaviour (sem. domains: 4.7.9.5 - रूखो तरीकाले काम गर्नु.)