Search results for "सुत्‍नु"

ङयागीन [ᶫnᶨagin] (imp: ङयो) क्रि. सुत्नु sleep, go to bed, lie down, sleep, lie down Cross Ref. शीम्‍गीन (sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु, 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङया [ᴴnʲa] ना. 1माथि up, upstairs, top, above, on top of, in addition to (sem. domains: 8.5.2.4 - माथि.) 2निद्रा (आदरार्थी शब्द) sleep (honorific term) Cross Ref. ॱङी 2 (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङी [ᴴŋi] 1सङ्‌. दुई two (sem. domains: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू, 8.1.5.3 - दुवै.) 2ना. निद्रा sleep, slumber Cross Ref. ॱङया 2 (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङी ढोगीन [ᴴŋi ᶫʈogin] (3sg pres: ॱङी ढी़क) क्रि.प. निदाउनु sleep, fall asleep, be numb (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङी‍चाक थुम्‍गीन [ᴴŋitsak ᴴtʰum‍gin] क्रि.प. झुल्नु be drowsy, doze ex.दाङ फे ङयारी धीरीङ लेगाला ॱङी‍चाक थुम्‍दी होजुङ। हिजो ढिलो सुतेर आज काममा निन्‍द्रा लागेर आयो। (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

च्‍यीङजाक [ᴴtsʲiŋdzak] वि. ओछयानमा मुत्ने bed wetter (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

धी़न्‍ङी [ᶫtyn‍ŋi] ना. 1निर्धारित समयमा सधैं लाग्ने निन्द्रा always go to sleep at the same time (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.) 2soul breath

ॱलाप्‍ची़ ॱनागीन [ᴴlap‍tsy ᴴnagin] (var. of CN: ॱङयोक्‍चो़ ॱनागीन )(3sg pres: ॱलाप्‍ची ॱनीक) (past: ॱलाप्‍ची ॱनेजुङ) क्रि.प. निन्द्रामा बोल्नु talk in one's sleep (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

शीम्‍गीन [ᶫsim‍gin] क्रि. सुत्नु (आदरार्थी शब्द) sleep (honorific term) Cross Ref. ङयागीन (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)