Search results for "बिरामी"

ङयाजी नाङदु क्षी़गीन [ᶫnᶨadzi ᶫnaŋdu ᴴtsʲʰygin] क्रि.प. थला पर्नु seriously injured ex.नेबा आरूङ धुक्‍आ हेत्‍ताराक ङयाजी नाङदु क्षी़दी धेक्‍दुक ॱनाला। बिरामी सिकिस्‍त नै छ जस्‍तो छ ओछ्यानमा छ भन्‍छ। (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी.)

नागीन [ᶫnagin] (3sg pres: नीक) (past: नेजुङ) (imp: नो़) क्रि. बिरामी हुनु be sick Cross Ref. ॱङयुङगीन (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी, 2.5.2 - रोग.)

नेटे [ᶫneʈe] वि. रोगी, बिरामी patient, sick person (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी, 2.4.2 - कमजोर.)

नेपा [ᶫnepa] (var. of SH: नेपु) ना. बिरामी ill, sick, indisposed, sick person (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी.)

लाङ ॱमीथुक्‍कीन [ᶫlaŋ ᴴmitʰuk‍kin] क्रि.प. उठ्न नसक्नु unable to stand (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी.)