Search results for "सन्‍तोष"

ङयाम घागीन [ᶫnᶨam ᶫkagin] (past: ङयाम घेजुङ) (imp: ङयाम घो़) क्रि.प. खुसी हुनु please (sem. domains: 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष.)

ङोम्‍गीन [ᶫŋom‍gin] क्रि. सन्तुष्ट हुनु be satisfied (sem. domains: 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष.)