Search results for "अवैध बालक"

ङयामु [ᶫnᶨamu] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटी having child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

ङयालुक [ᶫnᶨaluk] ना. अर्काको पेट बोकेर पाएको केटा having an illegitimate son (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

ङयालुक ग्‍याप्‍कीन [ᶫnᶨaluk ᶫgʲap‍kin] (var. of GH: ङयुलुक ग्‍याप्‍कीन) क्रि.प. बिहे नगरी बच्‍चा पाउनु give birth to a child before marriage (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)

तोमो [ᴴtomo] ना. बाबु थाहा नभएको बच्‍चाको बच्‍चा baby of whom the father is unknown (sem. domains: 4.1.9.5 - अवैध बालक.)