Search results for "विवाह"

ॱङयाउ [ᴴnʲau] ना. बेहुली लिन जाने मानिस one who goes to fetch bride (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

चुमु [ᴴtsumu] ना. ठूलो जातको मानिसहरूको श्रीमती wife (honorific term) (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

दादा [ᶫdada] ना. विवाह गर्दा केटीको पछाडि राख्ने रङ्गीन खादा बेरेको झन्‍डा small flag carried behind the bride (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

दुमा [ᶫduma] ना. राजाको श्रीमती queen (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

धाक्‍मु [ᶫtak‍mu] ना. लामाको श्रीमती wife of a Lama (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

नाङजाङ [ᶫnaŋdzaŋ] ना. दाम्पत्य conjugal, pertaining to husband and wife, (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

ॱनामा [ᴴnama] (var. of SH: ॱनामु) ना. बुहारी daughter-in-law, wife of a son, younger brother or nephew (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)

ॱनामा नेन्‍सासा [ᴴnama ᶫnen‍sasa] (var. of GH: ॱनामा नेन्‍सावा) वि. विवाहित married (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)