Search results for "जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि"

चारा [ᴴtsara] (var. of SH: चेरा) ना. घाँसे मैदान grassland (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)

दुम्‍डा [ᶫdum‍ɖa] (var. of CU: दुम्‍रा) ना. 1बगैंचा garden, garden of flowers, orchard (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.) 2बारी garden, kitchen garden

नामा [ᶫnama] (var. of GH: नामु) ना. 1धुपी fir tree (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.) 2चौर meadow, field Cross Ref. सीङमा (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)

पाङ [ᴴpaŋ] ना. 1काख lap (sem. domains: 2.1.3.1 - पाखुरा.) 2चौर meadow, field (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)

बानाक [ᶫbanak] ना. जङ्गल forest, jungle (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)

बार [ᶫbar] ना. 1बार, पर्खाल bar, hedge, fence, enclosure, barrier
, wall
(sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)
2चरन field where cattle graze, meadow, pasture (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)

सेथाई [ᴴsetʰai] ना. मरुभूमि desert, dry sandy plain, barren soil (sem. domains: 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)