Search results for "बटार्नु, निचोर्नु"

चीरकीन [ᴴtsirkin] (var. of SH: चीरकी) क्रि. निचोर्नु squeeze Cross Ref. चीरा जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.5.9.1 - भारी, थुप्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)

टीगीन [ᴴʈigin] क्रि. बेर्नु, बटार्नु wind round, twist round, wrap up, roll up, wring, entwine, distort, squeeze into a ball Cross Ref. टीला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)

तुगीन [ᴴtugin] क्रि. बटार्नु, बेर्नु twist, wring, entwine, distort, wind round, wrap up, roll up Cross Ref. तुला जेगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)

तुला जेगीन [ᴴtula dzegin] क्रि.प. बटार्नु (आदरार्थी शब्द) roll (honorific term) Cross Ref. तुगीन (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)

ॱनुक्‍कीन [ᴴnuk‍kin] क्रि. निचोर्नु squeeze, wring, press (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)

सीतु ग्‍याप्‍कीन [ᴴsitu ᶫgʲap‍kin] (var. of SH : छेतो ग्‍याप्‍की) (imp: सीतु ग्‍योप) क्रि.प. चिमोट्नु pinch, squeeze (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)