Search results for "खस्रो"

चुप्‍कोरो [ᴴtsup‍koro] वि. खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

चुप्‍तेरा [ᴴtsup‍tera] वि. खस्रो coarse, rough, rugged Cross Ref. चुवा (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

चुबा [ᴴtsuba] वि. खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

च्‍यीङगोरो [ᴴtsʲiŋgoro] वि. खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

टेटेपा [ᴴʈeʈepa] (var. of GH: टेटवा) वि. कोरिएको scratched (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

थारकीन [ᴴtʰarkin] क्रि. मुक्त हुनु be free (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

धोक्‍तोक [ᶫtok‍tok] ना. डल्लो round, globular, spherical, round lump, clod (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

रोप्‍रू [ᶫrop‍ru] वि. खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)

शाङाशीङी [ᶫsaŋaᶫsiŋi] अ.मू. 1भताभुङ्ग ex.क्षाङ शीरी चालाक ग्‍यीरी शाङा शीङीला युत्‍ती श्‍याक्‍दुक। जाँडले मातेर सामान सबै भताभुङ्गा फालेर राखेछ। (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.1.5.1 - बेह्रिएको.) 2हल्‍ला, कोलाहल rumour, hearsay, noise, outcry, uproar, turmoil ex.पार्टी साम्‍झी लाक सोना रेरे शाङा शीङी च्‍यीक दुक सेना। पार्टी भएर कस्‍तो हल्‍ला भइरहेछ। (sem. domains: 2.3.2.4 - चर्को, 2.3.2.5 - शान्‍त.)

सोप्‍‍सो [ᴴsop‍‍so] (var. of CM: सोब्‍जो) ना. खस्रो coarse, rough, rugged (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 2.1.4 - छाला.)

स्‍युगीन [ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि. 1खुर्किनु ex.सुन्‍ताला कोप्‍याक स्‍युरी शालाक। सुन्‍ताला बोक्रा निकालेर खान्‍छ। Cross Ref. स्‍युवा जेगीन (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.4 - गर्मी.) 2कपि गर्नु copy ex.ॱलोम्‍टु क्‍याला ॱमाटागी़ ॱरूङ धेप्‍ने कापीला स्‍यी़ नेजुङ। विद्यार्थीहरूलाई गुरूले कथा किताबबाट कपीमा सर भन्‍नु भयो। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)