Search results for "काठको काम गर्नु"

च्‍याङमा [ᴴts‍ʲaŋma] (var. of SH: च्‍याङमु) ना. 1भोटे पीपल type of banyan tree (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.) 2रुख tree (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

जाम ताङगीन [dzam ᴴtaŋgin] (var. of SH: ज्‍याम्‍दु ताङगीन‌) (past: जाम ताजुङ) (imp: जाम तोङ) क्रि.प. नरम बनाउनु make smooth (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

तेउ [ᴴteu] ना. 1काठ तिखार्ने सानोकोदालो small device to sharpen the wood (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2ताछ्‌ने औजार (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

बोलीङ [ᶫboliŋ] ना. 1मुखमा लाउने क्रिम facial cream (sem. domains: 5.4.2 - श्रृङ्गार सामाग्रीहरू.) 2नरम बनाउने औजार tool to make a wooden surface smooth (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

बोलीङ ग्‍याप्‍कीन [ᶫboliŋ ᶫgʲap‍kin] (imp: बोलीङ ग्‍योप) क्रि.प. चिप्लो बनाउनु make smooth (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

शेर ग्‍याप्‍कीन [ᶫser ᶫgʲap‍kin] (imp: शेर ग्‍योप) क्रि.प. काटी लगाउनु do one's nails (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

शोङ श्‍युरकीन [ᶫʃoŋ ᶫʃurkin] क्रि.प. किल्‍लाको काठ दुलो पार्नु pierce with chisel (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

शोप्‍ता तो़ङगीन [ᶫsop‍ta ᴴtøŋgin] (past: शोप्‍ता तो़न्‍जुङ) (imp: शोप्‍ता तो़न) क्रि.प. आकृति दिनु give a shape (sem. domains: 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु, 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

शोर [ᶫsor] ना. प्वाल पर्ने औजार device to make hole (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

सोक्‍ली [ᴴsok‍li] ना. आरा saw (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

स्‍यीङ श्‍योक्‍कीन [ᴴʃiŋ ᶫʃok‍kin] (var. of SH: स्‍योङ योक्‍कीन) क्रि.प. काठ ताछ्‌नु exfoliate (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु.)

स्‍यीङजोवा [ᴴs‍ʲiŋdzowa] (var. of SH: स्‍यीङजो) ना. सिकर्मी carpenter (sem. domains: 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)