Search results for "सीमा, हद"

छो़क [ᴴtsʰøk] ना. 1सीमा boundary, border, demarcation, frontier, landmark, extremity, limit (sem. domains: 7.3.6.3 - सीमा, हद.) 2अनुमान guess, inference, estimate, notion, conjecture, supposition (sem. domains: 3.2.5 - बिचार.)

थागीन [ᴴtʰagin] ना. हदभन्दा माथि above the limit (sem. domains: 7.3.6.3 - सीमा, हद.)

धुक्‍ची शीङ [ᶫtuk‍tsi ᶫsiŋ] (var. of GH: धुक्‍चे शीङ) क्रि. हदमा बस warn ex.ॱलाआ माखाना धुक्‍ची शीङना घा हेत्‍तालाक। नसाके हदमा बस्‍नु राम्रो हो। (sem. domains: 7.3.6.3 - सीमा, हद.)

साम [ᴴsam] ना. निसाना mark, sign (sem. domains: 7.3.6.3 - सीमा, हद.)