Search results for "शरीरको कार्यहरू"

जेगीन [ᶫdzegin] 1वि. राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, handsome, pretty, fair, good-looking, suitable, becoming (sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.) 2क्रि. गर्नु (आदरार्थी शब्द) do (honorific term) Cross Ref. झ्‍यीगीन 1 (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)

टाम्‍गीन [ᴴʈam‍gin] (imp: टोम) क्रि. 1फैलाउनु, फिँजाउनु, छर्नु spread, stretch out, sow, disperse, scatter (sem. domains: 6.4.2 - पासो, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 3.6.1 - देखाउनु, बताउनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 7.3.4.7 - फैलिनु.) 2प्रकाशन गर्नु proclaim, publish Cross Ref. टामा जेगीन (sem. domains: 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु.)

ठोक्‍कीन [ᴴʈʰok‍kin] क्रि. 1थुत्नु snatch away, seize, grab, take out, draw, pull out, extract, snatch away (sem. domains: 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.) 2खोस्नु take by force, snatch, dismiss (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)

ढोप्‍लाक [ᶫʈop‍lak] ना. स्वाद taste, palate, flavour, relish, savour (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 2.3.3 - स्वाद.)

ॱयादी गुगीन [ᴴjadi gugin] (3sg pres: ॱयादी गी़क) (past: ॱयादी गी़जुङ) (imp: ॱयादी गी़) क्रि.प. काउकुती लाग्नु tickle (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)

ॱयावा हुङगीन [ᴴjawa ᶫhuŋgin] (past: ॱयावा होजुङ) क्रि.प. हाइ आउनु yawn (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)