Search results for "भाग्‍नु, पछ्याउनु"

जेम्‍दी डुगीन [dzem‍di ᶫɖugin] (3sg pres: जेम्‍दी डी़क) (past: जेम्‍दी लाजुङ) (imp: जेम्‍दी सुङ) क्रि.प. भागी जानु run away, sneak away ex.लेगा हाज्‍या झ्‍यीना जेम्‍दी ग्‍युक घो़गुलाक। नराम्रो काम गरेमा भागेर हिँड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

झोक्‍कीन [ᶫtsok‍kin] क्रि. सकिनु, सिद्धिनु be finished, be completed, come to an end, finish, end, come to an end, expire, empty, perish, spoil, die Cross Ref. झोवा जेगीन (sem. domains: 8.4.5.1 - अनुक्रम, 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु, 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)

डारी हुङगीन [ᶫɖari ᶫhuŋgin] (past: डारी होजुङ) क्रि.प. पछि लागेर आउनु follow (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

ढु [ᶫʈu] ना. 1डुङ्गा boat, canoe Cross Ref. कुवा (sem. domains: 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.) 2snake 3लखेट् (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

ढो़री डुगीन [ᶫʈøri ᶫɖugin] (3sg pres: ढो़री डी़क) (past: ढो़री लाजुङ) (imp: ढो़री सुङ) क्रि.प. भागी जानु run away (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

भेगीन [ᶫpegin] क्रि. छुट्‌टिनु be separated from, go one's separate way., be separated, distinguished (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)

स्‍याम्‍ला डाङगीन [ᴴʃam‍la ᶫɖaŋgin] (imp: स्‍याम्‍ला डोङ) क्रि.प. पिछा गर्नु follow (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)