Search results for "हिर्काउनु, प्रहार गर्नु"

ज्‍याच्‍चो़ [dzʲat‍tsø] ना. छोएको मात्रै merely touch (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

डाम्‍जाक [ᶫɖam‍dzak] ना. झापड, चड्कन slap, cuff (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 2.1.1.4 - मुख.)

डाम्‍जाक श्‍युरकीन [ᶫɖam‍dzak ᶫʃurkin] क्रि.प. चड्‌कान हान्‍नु slap (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

ढी ग्‍याप्‍कीन [ᶫʈi ᶫgʲap‍kin] (imp: ढी ग्‍योप) क्रि.प. छुरी प्रहार गर्नु stab ex.झ्‍याक्‍पी ढी ग्‍याप्‍ती स्‍यीमीरोमी दुक डाकुले छुरी प्रहार गारेर मार्ने अवस्‍थामा छ। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

ढी चुक्‍कीन [ᶫʈi ᴴtsuk‍kin] क्रि.प. खुकुरी प्रहार गर्नु stab with knife (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

थोक्‍कीन [ᴴtʰok‍kin] क्रि. 1ठक्‍कर लाग्नु, ठोकिनु collide, hit (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.) 2टक्राउने Cross Ref. थोवा जेगीन (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

धुङगीन [ᶫtuŋgin] (3sg pres: धुवालाक) (past: धुजुङ) क्रि. 1कुट्नु beat, hit, pound (grain, etc.) (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 2पिस्नु grind, powder (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.2 - ओखल र ढिकीमा पिस्‍नु, 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु.) 3हान्नु hit, smite, give a blow to, strike (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

नाः [ᶫnaː] 1वि. कालो blackness, darkness, swarthy (dark-skinned person) (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. दाउरामा प्रयोग हुने सा साना विरुवा firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 3क्रि.वि. जोडले दुख्ने गरी hit hard (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

पाप्‍कीन [ᴴpap‍kin] (imp: पोप) क्रि. 1झर्नु come or go down, fall off, descend (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 2कुट्‌नु beat, hit, pound (grain, etc.) (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

फारकीन [ᴴpʰarkin] (imp: फोर) क्रि. उफ्रनु jump, spring, hop, leap (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)

लाक्‍पी तारये [ᶫlak‍pi ᴴtarje] क्रि.प. हातले हान्नु beat (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)