Search results for "शहरहरूको नामहरू"

झोङसाबा [ᶫtsoŋsaba] ना. जोमसोम Jomsom (sem. domains: 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

पोक्‍रा [ᴴpok‍ra] ना. पोखरा pond, tank, puddle (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू, 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

बाटुलीङ [ᶫbaʈuliŋ] ना. बुटवल Butwal (sem. domains: 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

याबु [ᶫjabu] (var. of SH: याम्‍बु) ना. काठमाण्डौं Kathmandu (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू, 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

लुम्‍बीनी [ᶫlum‍bini] ना. लुम्बिनी Lumbini (sem. domains: 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

सोनालीङ [ᴴsonaliŋ] ना. सुनौली Sunauli (sem. domains: 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)