Search results for "कर्जा फर्काउनु, तिर्नु"

झ्‍याङगीन [ᶫtsᶨaŋgin] (past: झ्‍याजुङ) (imp: झ्‍योङ) क्रि. तिर्नु pay, pay back, repay ex.आल्‍ले झ्‍यारी क्षो़ ॱलाप्‍यी। पैसा तिरेर पढाई गर्दैछ। (sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.)

ॱलोक्‍कीन [ᴴlok‍kin] क्रि. 1फिर्ता गर्नु return (sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.) 2खन्नु break up and move (earth etc.), dig, hollow out, give much pain (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 7.8.6 - खन्‍नु, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)