Search results for "वा, अथवा"

झ्‍युङना [ᶫtsᶨuŋna] (var. of SH: मीझ्‍युङना) 1संयो. भए मा if possible (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.) 2क्रि. भए हुन्थ्यो (sem. domains: 9.4.3.1 - आज्ञार्थक.)

मेन्‍ना [ᶫmen‍na] (var. of GH: मीन्‍ना) संयो. होइन भने or, else, otherwise (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.)

याङ मेन्‍ना [ᶫjaŋ ᶫmen‍na] संयो. नत्र भने or, nor, otherwise (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.)

हाना [ᶫhana] (var. of SH: होना) संयो. त्‍यसो भए, नत्र or, nor, otherwise (sem. domains: 9.2.4 - विभक्ति, नामयोगी, 9.6.1.2 - वा, अथवा.)

हीन्‍ना [ᶫhin‍na] संयो. 1पनि also, as well, as well as, too ex.भोमो हीन्‍ना भीजाला जो़न्‍दा दुक। केटी भए पनि केटाभन्‍दा धेरै कमाउछ। (sem. domains: 9.6.2.9 - घटी-घटाउ.) 2भए then ex.ग्‍यु घाः च्‍यीक हीन्‍ना घाने ही़रे ख्‍ये तेक्‍कोवा ॱनाला। राम्रो सामान भए कहाँ त्‍यस्‍तो सस्‍तोमा दिन्‍छ। (sem. domains: 9.2.5.1 - पदावली संयोजकहरू, 9.2.5 - संयोजक, 9.4.8 - क्रियाविशेषण उपवाक्यहरू.) 3वा or (sem. domains: 9.6.1.2 - वा, अथवा.)