Search results for "चीजको नाउँ"

टीकाट [ᴴʈikaʈ] ना. टिकट ticket, postage stamp (sem. domains: 9.7.3 - चीजको नाउँ.)

ताः [ᴴtaː] ना. 1चिन्ह sign (sem. domains: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु, 3.5.6 - चिन्‍ह, संकेत, 9.7.3 - चीजको नाउँ.) 2फल्याक plank (sem. domains: 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू.)