Search results for "खन्‍नु"

ठुम्ज्‍यु ढुगीन [ᴴʈʰumdzʲu ᶫʈugin] (imp: ठुम्‍ज्‍यु ढी़) क्रि.प. इनार खन्नु dig a well (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

ढुगीन [ᶫʈugin] क्रि. 1खन्नु dig, hollow out, give much pain ex.धोङदोङ ढुगीन। खाढल खन्‍नु। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.8.6 - खन्‍नु.) 2खोप्नु make a hole in, pierce, prick, vaccinate (sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु.) 3लखेट्नु chase, drive away, put to flight, run down, hunt, pursue ex.धी़टुक ढुगीन। जनावर लखेट्‌नु। (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 4दल्नु rub, anoint, crush ex.ची ढुगीन। रङ दल्‍नु। (sem. domains: 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)

तोक्‍लाङ [ᴴtok‍laŋ] ना. कोदाली spade (with a short handle) (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

थोवा [ᴴtʰowa] 1वि. अग्लो high, tall (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 8.2.2.2 - अग्‍लो.) 2ना. मार्तोल hammer (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.) 3ना. उच्च high, lofty, upper, superior (sem. domains: 8.2.6.3 - उच्‍च.)

धोङदोङ [ᶫtoŋdoŋ] ना. खाल्टो ditch (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

धोङदोङ ढुगीन [ᶫtoŋdoŋ ᶫʈugin] (3sg pres: धोङदोङ ढी़क) (past: धोङदोङ ढी़जुङ) (imp: धोङदोङ ढी़) क्रि.प. खाल्डो खन्नु dig (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

पीगीन [ᴴpigin] क्रि. उखाल्नु eradicate, exterminate, uproot, tear up by the roots (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

बागीन [ᶫbagin] (var. of SH: बाकी) (3sg pres: बी़हो़क) (past: बेजुङ) (imp: बो़) क्रि. 1लुकाउनु hide, conceal, keep secret Cross Ref. बा जेगीन (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.) 2लास गाड्नु (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

ॱलोक [ᴴlok] 1ना. बिजुली lightning, electricity, very fast, smart, bright (sem. domains: 8.3.3.1.1 - प्रकाश स्रोत, 6.7.9 - यन्‍त्र.) 2क्रि. खन dig (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)

ॱलोक्‍कीन [ᴴlok‍kin] क्रि. 1फिर्ता गर्नु return (sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु.) 2खन्नु break up and move (earth etc.), dig, hollow out, give much pain (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 7.8.6 - खन्‍नु, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)

श्‍यीङ ॱलोक्‍कीन [ᶫʃiŋ ᴴlok‍kin] क्रि.प. खेत/बारी खन्नु dig a field (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु, 7.8.6 - खन्‍नु.)