Search results for "बिषय बारे छलफल"

ढीगीन [ᶫʈigin] क्रि. सोध्नु ask, enquire, query, question, interrogate, seek an answer (sem. domains: 3.5.1.5 - सोध्‍नु, 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)

ढो़ झ्‍यीगीन [ᶫʈø ᶫtsᶨigin] (past: ढो़ झ्‍येजुङ) क्रि.प. छलफल गर्नु discuss Cross Ref. श्‍याटो़ जेगीन (sem. domains: 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)

याक्‍यीन‍ला ताङगीन [ᶫjakʲinla ᴴtaŋgin] (var. of SH: यारक्‍येला ताङगीन ; याक्‍येला ताङगीन) (past: याक्‍यीन‍ला ताजुङ) (imp: याक्‍यीन्‍ला तोङ) क्रि.प. विकास गर्नु develop (sem. domains: 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)

लाप ताङगीन [ᶫlap ᴴtaŋgin] (past: लाप ताजुङ) (imp: लाप तोङ) क्रि.प. बोल्नु, कुराकानी गर्नु speak, talk, converse Cross Ref. सुङला सुङ‌गीन‌ (sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)

श्‍याटो़ [ᶫʃaʈø] ना. सल्‍लाह (आदरार्थी शब्द) suggest (honorific term) Cross Ref. ढो़ 2 (sem. domains: 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)