Search results for "विश्‍वासघात गर्नु"

थाः [ᴴtʰaː] 1क्रि.वि. जानी जानी intentionally (sem. domains: 4.8.2.7 - विश्‍वासघात गर्नु.) 2ना. तान loom (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु.)