Search results for "डोको र गुन्द्री बुन्‍नु"

थाः [ᴴtʰaː] 1क्रि.वि. जानी जानी intentionally (sem. domains: 4.8.2.7 - विश्‍वासघात गर्नु.) 2ना. तान loom (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु.)

थाक्‍कीन [ᴴtʰak‍kin] (imp: थोक) क्रि. 1पिस्नु grind, powder Cross Ref. थाङजेगीन (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.) 2तान बुन्नु weave (sem. domains: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु, 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु, 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु, 6.6.1.3 - बुन्‍नु.)