Search results for "छालाको काम गर्नु"

थुवा [ᴴtʰuwa] (var. of SH: थुवु) 1ना. छालाको ओढ्ने (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.) 2वि. बाक्लो thick, frozen, deep, dense, coarse (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)

पाउ ॱङीगीन [ᴴpau ᴴŋigin] क्रि.प. छाला मलिलो पार्नु make skin smooth (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पाउ पीगीन [ᴴpau ᴴpigin] क्रि.प. छाला निकाल्‍नु tear the skin (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पाक्‍तु [ᴴpak‍tu] ना. 1छालाको टुक्रा piece of leather (sem. domains: 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु.) 2छालाको लगाउने (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

पीङ [ᴴpiŋ] ना. गाम glue (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)

माक्‍कुङ तुम्‍गीन [ᶫmak‍kuŋ ᴴtum‍gin] (var. of CN: मारकुङ‌ तुम्‍ये) क्रि.प. घिउ बेरेर राख्नु wrap skin with ghee (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)