Search results for "प्रान्‍तहरूको नामहरू"

पोक्‍रा [ᴴpok‍ra] ना. पोखरा pond, tank, puddle (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू, 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)

बीनी [ᶫbini] ना. बेनी name of a place in Myagdi (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू.)

याबु [ᶫjabu] (var. of SH: याम्‍बु) ना. काठमाण्डौं Kathmandu (sem. domains: 9.7.2.2 - प्रान्‍तहरूको नामहरू, 9.7.2.3 - शहरहरूको नामहरू.)