Search results for "केही कुरा परिवर्तन गर्नु"

याक्‍यीन‍ला ताङगीन [ᶫjakʲinla ᴴtaŋgin] (var. of SH: यारक्‍येला ताङगीन ; याक्‍येला ताङगीन) (past: याक्‍यीन‍ला ताजुङ) (imp: याक्‍यीन्‍ला तोङ) क्रि.प. विकास गर्नु develop (sem. domains: 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु, 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल.)

शोप्‍च्‍यी़ ग्‍याप्‍कीन [ᶫsop‍tsʲy ᶫgʲap‍kin] (imp: शोप्‍ची़ ग्‍योप) क्रि.प. पुनर्संरचना गर्नु reconstruct (sem. domains: 9.1.2.6 - केही कुरा परिवर्तन गर्नु.)