Search results for "तौलमा हलुका"

याङा [ᶫjaŋa] वि. हलुका light (sem. domains: 8.2.9.2 - तौलमा हलुका, 8.2.9.1 - गह्रौँ.)