Search results for "नक्‍कल"

लेजु [ᶫledzu] ना. नक्‍कल imitation, copy, transcription, duplicate (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)

लेजु झ्‍यीगीन [ᶫledzu ᶫtsᶨigin] (past: झ्ङाजु ‍येजुङ) क्रि.प. जस्ताको त्यस्तै गर्नु make same, be unchanged (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)

शोक्‍पु [ᶫsok‍pu] 1वि. झुटो false, untrue, untruthful (sem. domains: 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु, 4.3.5.1 - बेइमान, 3.5.1.3.2 - झूटा बोल्‍नु, 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का.) 2ना. झूटा बोल्ने मानिस liar, deceiver (sem. domains: 3.5.1.3.2 - झूटा बोल्‍नु.) 3ना. नक्‍कल imitation, copy, transcription, duplicate (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.) 4वि. नक्‍कली false, counterfeit, forged, not real or genuine, artificial, unnatural (sem. domains: 6.8.9 - आर्थिक कामहरू बेइमान गर्नु.)

स्‍युगीन [ᴴsʲugin] (past: स्‍यी़जुङ) (imp: स्‍यी़) क्रि. 1खुर्किनु ex.सुन्‍ताला कोप्‍याक स्‍युरी शालाक। सुन्‍ताला बोक्रा निकालेर खान्‍छ। Cross Ref. स्‍युवा जेगीन (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.4 - गर्मी.) 2कपि गर्नु copy ex.ॱलोम्‍टु क्‍याला ॱमाटागी़ ॱरूङ धेप्‍ने कापीला स्‍यी़ नेजुङ। विद्यार्थीहरूलाई गुरूले कथा किताबबाट कपीमा सर भन्‍नु भयो। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)