Search results for "जीवनका चरण"

स्‍यीगीन [ᴴsʲigin] क्रि. मर्नु, मृत्यु हुनु die, pass away, perish Cross Ref. ढोङगीन (sem. domains: 2.6.4 - जीवनका चरण, 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)