Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


[u] ना. 1काका father's younger brother, uncle (sem. domains: 4.1.9.1.6 - काका, काकी, 9.7.1.6 - बोलाउने नाम.) 2टाउको (आदरार्थी शब्द) Cross Ref. गो 1 (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)
उकुरा [ukura] क्रि.वि. छिटो quick ex.ङा उकुरा हुङा हीन च्‍येच्‍यीक घुक आ। म चाँडै आउँछु एकछिन कुर ल। (sem. domains: 8.4.1 - समयको अवधि.)
उङ [] निपा. अदारपूर्वक बोलिने शब्‍द honorific term (sem. domains: 3.5.3.1 - शब्‍द.)
उङ खोङबा [uŋ ᴴkʰoŋba] सर्व. श्रीमान (आदरार्थी शब्द) husband (honorific term) Cross Ref. ख्‍यो (sem. domains: 4.1.9.9 - जाति.)
उङा तो़न्‍गीन [uŋa ᴴtøn‍gin] क्रि.प. विश्राम गर्नु (आदरार्थी शब्द) rest (honorific term) Cross Ref. ङाः सुगीन (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
उजा [udza] ना. दाइँ गर्ने ठाउँ threshing spot (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.)
उजु [udzu] ना. 1जिद stubborn (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.) 2सङ्कल्प determination (sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प.)
उजु ग्‍याप्‍कीन [udzu ᶫgʲap‍kin] (imp: उजु ग्‍योप) क्रि.प. पहल गर्नु insist (sem. domains: 2.4.1 - बलियो.)
उजु सा [udzu ᴴsa] वि. हठी stubborn (sem. domains: 3.3.1.7 - हठी.)
उटे [uʈe] ना. गरिब poor (sem. domains: 6.8.1.3 - गरिब.)
उतु [utu] (var. of GH: ङीतु) ना. छाता umbrella (sem. domains: 1.1.3.3 - पानी.)
उप [up] (var. of GH: उक) ना. सास breath, breathing, respiration, life (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
उप क्षे‍गीन [up tsʰe‍giːn] क्रि.प. सास रोक्नु stop breathing, suffocate ex.ता ढाक्‍ने ल्‍हीम्‍दी उप क्षेदी लाजुङ। घोडा भीरबाट खासेर मर्यो। (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
उप झ्‍यीगीन [up ᶫtsᶨigin] (past: उप झ्‍येजुङ) क्रि.प. जम्मा गर्नु collect ex.ता घीरी रीगाला ढाम्‍दी धेदुक उप झ्‍यी घोएदुक। घोडा सबै लेकमा छारिएर बसेछ, जम्‍मा गर्नु पर्यो। (sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु.)
उप टोक्‍कीन [up ᴴʈok‍kin] क्रि.प. मार हान्नु slaughter (sem. domains: 6.3.4 - कसाइ, काटमार गर्नु.)
उप तो़ङगीन [up ᴴtøŋgin] (past: उप तो़न्‍जुङ) (imp: उप तो़न) क्रि.प. 1थकाइ मार्नु, विश्राम गर्नु rest (sem. domains: 2.4.5 - विश्राम, 7.1.7.1 - विश्राम गरेको चाल.) 2सास फेर्नु breathe (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
उपा [upa] वि. ठाडो upright (sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
उप्‍का मेगीन [up‍ka ᶫmegin] वि. दुब्लो weak ex.उप्‍का मेता साप्‍ले झ्‍यीथुवा ॱमुथुवाला। कम्‍जोर भएर खेतको काम गर्नै सक्‍दिन। (sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे.)
उप्‍कीन [up‍kin] क्रि. दोब्रिनु be folded over (sem. domains: 6.2.5 - खेती, बाली जम्‍मा गर्नु, 6.1.2 - तरिका.)
उप्‍चा [up‍tsa] ना. स्वाँ स्वाँ हुने काम work causing heavy breathing (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
उप्‍चा थुप्‍कीन [up‍tsa ᴴtʰup‍kin] (var. of CN: उप्‍चु थुप्‍कीन) क्रि.प. स्वाँ स्वाँ आउनु breathe heavily (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
उप्‍पा लाङगीन [up‍pa ᶫlaŋgin] (3sg pres: लावालाक) (past: लाजुङ) (imp: उप्‍पा लोङ) क्रि.प. उभिनु stand up ex.उङ कुम्‍दी फेईघाङला मी क्‍याक उप्‍पा लारी गोवा ढेदालाक। राजा आउनु हुँदा सबै जना उभिएर टाउको कनाउँछ। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.1.1 - उभिनु.)
उम्‍गीन [um‍gin] क्रि. खुम्चाउनु shrink (sem. domains: 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू.)
उये [uje] ना. टोपी (आदरार्थी शब्द) hat (honorific term) Cross Ref. श्‍यामु (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.)
उरीली [urili] ना. तालु (आदरार्थी शब्द) bald, palate (honorific term) Cross Ref. गोदोक्‍पा (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >