Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


[o] 1वि.बो. हजुर 'yes', word used in reply to a superior's call, word used to consent to someone's saying ex.ओ घी ॱना? हजुर के भन्‍नु भएको? (sem. domains: 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू.) 2निपा. है right?, word used at the end of a statement denoting a request or entreaty ex.फामी खाला ङयेन्‍जे झ्‍यी ओ। बाबुआमाले भनेको कुरा मान है। (sem. domains: 9.6.3.4 - सोझै संबोधनका चिन्हकहरू.)
ओई [oi] वि.बो. 1 word used to express sudden recollection, emotion, wrath, surprise (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).) 2ओइ (sem. domains: 9.6.3.4 - सोझै संबोधनका चिन्हकहरू.)
ओक्‍मा [ok‍ma] ना. घाँटीको भाग part of neck (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)
ओक्‍मेन [ok‍men] ना. सानो सङ्गीत बजाउने उपकरण small music player (sem. domains: 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित.)
ओङ [] वि.बो. हजुर 'yes', word used in reply to a superior's call (sem. domains: 9.6.3.3 - आकर्षणका उत्प्रेरकहरू.)
ओङदी [oŋdi] ना. मान्छेको नाम person's name (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)
ओङयाक [oŋjak] ना. शिशु infant, baby, young child, young (of any animal) (sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
ओजुखा [odzukʰa] वि. 1आत्मनिर्भर self-reliant (sem. domains: 4.1.6.4 - स्‍वतन्‍त्र मान्‍छे.) 2पूर्ण perfect (sem. domains: 8.3.7.3 - पूर्ण.)
ओत्‍तो [ot‍to] ना. भाले बाच्छा, सानो गोरु small bullock (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 1.6.7 - भाले र पोथी पशु.)
ओदोक [odok] (var. of SH: क्षी़न्‍दोक) ना. 1हार necklace, (sem. domains: 5.4.1 - गहना.) 2सुकेको सलगम
ओप्‍पो [op‍po] ना. चुम्बन kissing, kiss (sem. domains: 4.2 - सामाजिक क्रियाकलाप.)
ओप्‍पो झ्‍यारकीन [op‍po ᶫtsᶨarkin] (imp: ओप्‍पो झ्‍योर) क्रि.प. म्वाइ खानु kiss (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
ओमो [omo] ना. १ २ सालको बाछी heifer (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
ओमोसो [omoso] ना. मोजा socks (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.)
ओमोसोई श्‍यामो [omosoi ᶫʃamo] ना. उनको टोपी beannie, handwoven woolen cap (sem. domains: 5.3.1 - लोग्‍ने मानिसको लुगा.)
ओरकीन [orkin] क्रि. भत्काउनु cause to collapse (sem. domains: 7.8.4 - फाट्‌नु, उधार्नु.)
ओल्‍लो ओल्‍लो [ol‍lo ol‍lo] अ.मू. काखमा बच्‍चा लिएर सुताउँदा बोल्‍ने शब्द‍ sound made by one to help get a baby to sleep (sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)
ओवा [owa] वि. याकको रङ colour of a yak (sem. domains: 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
ओस्‍यो़ना [oʃøna] वि.बो. खुच्चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others ex.ओस्‍यो़ना ताला माश्‍यो़न ॱनेरी श्‍योन्‍जे ता धाप्‍जुङ। खुच्‍चिङ, घोडामा नचढ भनेर पनि चढ्‌या अब लड्‌यो। (sem. domains: 3.5.1.8.3 - गिल्‍ला गर्नु.)
ओ़हो़ओ़हो़ [øhøøhø] अ.मू. खोक्‍नु sound of a cough (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)