Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


थुप्‍कोरोक [ᴴtʰup‍korok] वि. बाक्लो thick, frozen, deep, dense, coarse (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
थुप्‍ली़ [ᴴtʰup‍ly] क्रि.वि. बाक्लोपन thickness (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
थुप्‍साङ [ᴴtʰup‍saŋ] वि. अलि बाक्लो little thicker ex.जोङसाबारु घोलोक थुप्‍‍साङ घो़न्‍़ना माना ॱमीच्‍यीकी ॱलुङबु ग्‍युवालाक। जोमसोममा लुगा अलि बाक्‍लो नलगाए अति हावा चल्‍छ। (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
थुबा [ᴴtʰuba] (var. of SH: थुबु) वि. बाक्लो thick, frozen, deep, dense, coarse (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)
थुर [ᴴtʰur] ना. 1ओरालो downward slope, descent (sem. domains: 1.2.1.1 - हिमाल.) 2घोडाको अनुहारमा लगाउने डोरी (sem. domains: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु.)
थुलुक [ᴴtʰuluk] ना. सलगम turnip (sem. domains: 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना, 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा.)
थुवा [ᴴtʰuwa] (var. of SH: थुवु) 1ना. छालाको ओढ्ने (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.) 2वि. बाक्लो thick, frozen, deep, dense, coarse (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
थुवा जेगीन [tʰuwa dzegiːn] क्रि. टिप्नु pick Cross Ref. थुगीन
थेउ [ᴴtʰeu] ना. बूढिऔँला thumb (sem. domains: 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला.)
थे‍गीन [tʰe‍giːn] क्रि. 1रुचाउनु like, appreciate (food) Cross Ref. थुक थेगीन (sem. domains: 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 3.4.1.4 - रुचि.) 2मन पराउनु (sem. domains: 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु.)
थेगीन [ᴴtʰegin] (var. of SH: थेकी) क्रि. सहभागी हुनु participate Cross Ref. थेला जेगीन (sem. domains: 9.6.2.7 - उद्देश्‍य, 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
थेङगाम [ᴴtʰeŋgam] ना. घर्र rack (sem. domains: 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज.)
थेजी [ᴴtʰedzi] ना. सिलबन्‍दी seal (sem. domains: 7.5.1.3 - विशेष.)
थेजी ग्‍याप्‍कीन [ᴴtʰedzi ᶫgʲap‍kin] (imp: थेज्‍यी ग्‍योप) क्रि.प. औँलाको छाप लगाउनु finger print (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
थेजुम क्‍येगीन [ᴴtʰedzum ᴴkʲegin] क्रि.प. दोधारमा पर्नु in confusion (sem. domains: 9.4.4.6 - अनिश्‍चय.)
थेदा [ᴴtʰeda] वि. आकर्षक attractive, fascinating (sem. domains: 3.4.1.4.4 - आकर्षण.)
थेदा मेगीन [ᴴtʰeda ᶫmegin] (var. of SH: थेतु मेकी) क्रि.प. अनाकर्षक unattractive
थेन्‍गीन [ᴴtʰen‍gin] क्रि. 1तान्नु pull, draw, drag, attract, stretch, snatch (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 7.3.2.8 - तान्‍नु, 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.) 2तन्काउनु stretch, grow long, brace up (sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु.)
थेप्‍कीन [ᴴtʰep‍kin] क्रि. लाग्नु feel, have a reaction to, have an opinion about, seem, be affected, afflicted, go in the direction of, become involved in, engage in, begin (sem. domains: 7.3.7 - छोप्‍नु.)
थेप्‍तोक [ᴴtʰep‍tok] (var. of CN: थेत्‍तोक) ना. मतलब object, motive, meaning, sense, significance, interest, concern, aim ex.लाप पुरा थेप्‍तोक झ्‍येरी क्षो मेत्‍तालाक। सबै कुरामा मतलब गरेर काम छैन। (sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
थेबा [ᴴtʰeba] ना. माटोको भर्‍याङ steps made of mud or clay (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू.)
थेमा जेगीन [ᴴtʰema dzegin] क्रि.प. हातमा पर्नु (आदरार्थी शब्द) catch (honorific term) Cross Ref. थेम्‍गीन (sem. domains: 7.6.2 - भेट्टाउनु.)
थेम्‍गीन [ᴴtʰem‍gin] क्रि. समात्नु, हातमा पर्नु catch, take hold of, grasp, capture, seize, hold Cross Ref. थेमा जेगीन (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.)
थेरी [ᴴtʰeri] ना. समतल level, even, plane (surface), moderate (sem. domains: 8.3.1.3 - सीधा.)
थेला जेगीन [ᴴtʰela dzegin] क्रि.प. सहभागी हुनु (आदरार्थी शब्द) participate (honorific term) Cross Ref. थेगीन (sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)