Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


थेली च्‍युवा [ᴴtʰeli ᴴtsʲuwa] (var. of SH: छेली च्‍युवा) वि. पुड्के short (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो.)
थेसोला [ᴴtʰesola] ना. कोमल fresh, delicate, tender, mild, gentle, lovely, attractive, charming ex.क्षावा ग्‍याप्‍ती लु क्‍या ॱमीच्‍यीकी थेसोला थोङी। वर्षले खेतहरू कस्‍तो ताजा देखेछ। (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.)
थो₂ [tʰo] वि. मान्यता validity Cross Ref. चीदाङ 1
थो₁ [ᴴtʰo] ना. चिन्‍ह symbol (sem. domains: 3.5.7.6 - सूची.)
थोक [ᴴtʰok] ना. 1जुत्ताको माथि (sem. domains: 5.3.6 - लुगाको भागहरू.) 2छाना sloping roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)
थोक काप्‍कीन [ᴴtʰok ᴴkap‍kin] (imp: थोक कोप) क्रि.प. छाना छाउनु build a (house) roof (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
थोक पुक्‍कीन [ᴴtʰok ᴴpuk‍kin] क्रि.प. छाना छाउनु cover the roof (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
थोक भाप्‍कीन [ᴴtʰok ᶫpap‍kin] क्रि.प. बज्रपात हुनु be struck lightning strike (sem. domains: 1.1.3.6 - चट्याङ्, गड्‌यङगुडुङ्‌.)
थोक्‍कीन [ᴴtʰok‍kin] क्रि. 1ठक्‍कर लाग्नु, ठोकिनु collide, hit (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.) 2टक्राउने Cross Ref. थोवा जेगीन (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
थोक्‍चा [ᴴtʰok‍tsa] (var. of SH: थोक्‍ची) ना. तला storey (sem. domains: 6.5.2.8 - तला.)
थोक्‍रे [ᴴtʰok‍re] ना. छतमा लाउने कपडा roof curtain (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)
थोङगी [ᴴtʰoŋgi] (var. of SH: थोङगेप) ना. 1हली ploughman, person who ploughs land for cultivation (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2हली (sem. domains: 6.2.7 - किसानहरू.)
थोङगीन [ᴴtʰoŋgin] क्रि. देख्नु see, look at, observe Cross Ref. ज्‍यागीन (sem. domains: 2.3.1.5.1 - देखा पर्नु.)
थोङनाङ [ᴴtʰoŋnaŋ] ना. आत्‍मा soul, spirit, mind Cross Ref. जादाङ (sem. domains: 3.2.5.5 - दर्शनशास्‍त्र.)
थोङनाङ थोङगीन [ᴴtʰoŋnaŋ ᴴtʰoŋgin] क्रि.प. भ्रम देख्नु see illusion (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
थोङबा [ᴴtʰoŋba] (var. of SH: थोङबु) ना. 1हलो plough (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2सानो भाले भेडा (sem. domains: 6.3.1.2 - भेडा.)
थोच्‍याक [ᴴtʰotsʲak] ना. 1फाली ploughshare, blade of the plough, plane blade 2हलोमा राख्ने फलाम (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)
थोदा [ᴴtʰoda] ना. हरिस, हलोमा हुने पछाडिको लामो काठ long wooden shaft of a plough (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)
थोप्‍कीन [ᴴtʰop‍kin] क्रि. जित्नु, विजयी हुनु win (sem. domains: 4.2.6.2 - खेलहरू.)
थोप्‍ताङ [ᴴtʰop‍taŋ] ना. पाउने हिसाब own share (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)
थोप्‍‍यी [ᴴtʰop‍‍ji] ना. लगत्तै immediately, instantly (sem. domains: 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै.)
थोम फोक्‍कीन [ᴴtʰom ᴴpʰok‍kin] क्रि.प. झोक्रिएर बस्नु sit quietly, in apathy Cross Ref. थोम फोवा जेगीन (sem. domains: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको.)
थोम फोवा जेगीन [tʰom pʰowa dzegiːn] क्रि. झोक्रिएर बस्‍नु sit quietly, in apathy Cross Ref. थोम फोक्‍कीन
थोम्‍गीन [ᴴtʰom‍gin] क्रि. दोधारमा पर्नु be confused, be melancholy Cross Ref. थोम्‍फोकीन (sem. domains: 9.1.2.2 - प्रतिक्रिया गर्नु, उत्तर दिनु.)
थोम्‍फोकीन [tʰom‍pʰokiːn] क्रि. दोधारमा पर्नु be confused, be melancholy Cross Ref. थोम्‍गीन