Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


थोयोक [ᴴtʰojok] (var. of SH: थोशोक) ना. सबै भन्दा माथिल्लो uppermost (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
थोरकीन [ᴴtʰorkin] क्रि. छरेको पानी कहीँ लाग्नु soak in sprayed water (sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
थोराङ [ᴴtʰoraŋ] ना. बिहानको घाम (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
थोवा [ᴴtʰowa] 1वि. अग्लो high, tall (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 8.2.2.2 - अग्‍लो.) 2ना. मार्तोल hammer (sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.) 3ना. उच्च high, lofty, upper, superior (sem. domains: 8.2.6.3 - उच्‍च.)
थोवा जेगीन [ᴴtʰowa dzegin] क्रि.प. टुक्राउनु (आदरार्थी शब्द) split (honorific term) Cross Ref. थोक्‍कीन 2 (sem. domains: 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु.)
थो़न ॱङीङबा [ᴴtʰøn ᴴŋiŋba] (var. of SH: थोन ॱङीङबु) ना. पुरानो फेसन outdated (sem. domains: 5.3.9 - लुगाको शैली, ढाँचा.)
थो़न साबा [ᴴtʰøn ᴴsaba] ना. नयाँ फेसन new trend, new fashion (sem. domains: 5.3.9 - लुगाको शैली, ढाँचा.)
थो़न्‍गीन [ᴴtʰøn‍gin] क्रि. 1प्रकाशनमा आउनु come in a flash (sem. domains: 7.6.2 - भेट्टाउनु.) 2निस्किनु (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.)
थो़बा [ᴴtʰøba] ना. निधार (आदरार्थी शब्द) forehead (honorific term) Cross Ref. टाल्‍ले (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)