Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


धाः [ᶫtaː] 1क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 7.6 - लुकाउनु, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.) 2ना. घोडाको नाला (sem. domains: 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु.)
धाः स्‍युरी [ᶫtaː ᴴsʲuri] (var. of SH: धाल स्‍युरे) क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)
धाःझ्‍येरी [ᶫtaːᶫtsᶨeri] क्रि.वि. बिस्तारै slowly, gently, carefully, softly, quietly (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)
धाकीरू [ᶫtakiru] क्रि.वि. अघि नै long ago (sem. domains: 9.2.2 - क्रिया बिशेषण्‍ाहरू.)
धाक्‍आ [ᶫtak‍a] ना. घोडाको नाल horseshoe
धाक्‍का [ᶫtak‍ka] (var. of CN: धारका )ना. बाक्लो बरफ ice (sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
धाक्‍कीन [ᶫtak‍kin] क्रि. 1सफा हुनु be clean (sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर.) 2put animal in animals' house. 3घस्नु rub, abrade (sem. domains: 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)
धाक्‍च्‍येन [ᶫtak‍tsʲen] ना. विवाह गरेको व्यक्ति married person (sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.)
धाक्‍जा [ᶫtak‍dza] ना. थुनेर राख्ने ठाउँ place to trap (sem. domains: 4.7.7.3 - कैद हाल्‍नु.)
धाक्‍जाङ [ᶫtak‍dzaŋ] वि. जिद्दी
धाक्‍जु क्षे [ᶫtak‍dzu ᴴtsʲʰe] (var. of CN: धारजो क्षे )वि. प्रचलित current, in vogue, recognised, prevailing, customary (sem. domains: 3.4.1.1.4 - लोकप्रिय.)
धाक्‍जो़ [ᶫtak‍dzø] 1ना. यदि if, whether (sem. domains: 9.2.5.2 - उपवाक्‍य संयोजकहरू.) 2ना.यो. यतिबेला at that time (sem. domains: 9.2.5.1 - पदावली संयोजकहरू.)
धाक्‍पु [ᶫtak‍pu] ना. 1मालिक proprietor, owner, master (sem. domains: 6.8.1 - धन हुनु.) 2सुरक्षा security, protection (sem. domains: 3.1.2.1 - सतर्क.)
धाक्‍पु ग्‍याप्‍कीन [ᶫtak‍pu ᶫgʲap‍kin] क्रि.प. सुरक्षा राख्नु secure, guard (sem. domains: 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).)
धाक्‍पु झ्‍यीगीन [ᶫtak‍pu ᶫtsᶨigin] (past: धाक्‍पु झ्‍येजुङ) क्रि.प. हेरविचार गर्नु take care of (sem. domains: 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).)
धाक्‍मु [ᶫtak‍mu] ना. लामाको श्रीमती wife of a Lama (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)
धाक्‍मेक [ᶫtak‍mek] ना. 1विवाह नगरेको व्यक्ति unmarried person (sem. domains: 2.6.1.3 - अविवाहित.) 2without a master
धाक्ला [ᶫtakla] (var. of GH: धाक्‍ली) ना. ढुवानी act of carrying, transport, transportation (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
धाक्‍ला ताङगीन [ᶫtak‍la ᴴtaŋgin] (var. of SH: दाक्‍ली ताङगीन‌) क्रि.प. ढुवानी गरेर सामान पठाउनु send goods via a carrier ex.एन्‍मा मोटा मेत्‍ती घाङला ढेला धाक्‍ला ताङालाक। पहिल गाडी नहुँदा खच्‍चाडमा ढुवानी पठाउ थियो। (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
धाङ [ᶫtaŋ] ना. 1लय tone, tune, modulation, melody (sem. domains: 4.2.3.3 - गाउनु.) 2याकको बच्‍चाहरूलाई बाँध्ने डोरी rope to tie yak (sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)
धाङगारा [ᶫtaŋgara] ना. एक प्रकारको दाउरा shrub used for firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
धाङटोली [ᶫtaŋʈoli] वि. अति सफा pure, neat, clean (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)
धाङबु [ᶫtaŋbu] 1ना. उहिले in ages gone by, in ancient times, ago (sem. domains: 8.4.6.2 - अतीत, 8.4.6.5.2 - बुढो.) 2सङ्‌. प्रथम first, initial, best, chief, principal, first, firstly (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)
धाङमा [ᶫtaŋma] वि. सफा clean, neat, clear, pure, unadulterated, innocent, frank (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)
धाङयु पेगीन [ᶫtaŋju ᴴpegin] क्रि.प. ‍थिग्य्राइनु sediment (sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)