Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


नाः [ᶫnaː] 1वि. कालो blackness, darkness, swarthy (dark-skinned person) (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.) 2ना. दाउरामा प्रयोग हुने सा साना विरुवा firewood (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.) 3क्रि.वि. जोडले दुख्ने गरी hit hard (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
नाक्‍ची [ᶫnak‍tsi] ना. बुटान plants (sem. domains: 1.5.2 - झाडी, पोथ्रापोथ्री.)
नाक्‍चोङ [ᶫnak‍tsoŋ] ना. कालो व्यापार black business (sem. domains: 6.8.4.9 - विनिमय, व्यापार.)
नाक्‍थीङी [ᶫnak‍tʰiŋi] वि. कालो blackness, darkness, black, dark (sem. domains: 8.3.3.3.2 - कालो.)
नाक्‍धीङी [ᶫnak‍ᶫtiŋi] वि. अँध्यारो darkness, ignorance (sem. domains: 8.3.3.2 - अँध्‍यारो.)
नाक्‍धुरा [ᶫnak‍ᶫtura] वि. निरास disappointed, disheartened, hopeless, frustrated Cross Ref. श्‍याः नाः (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)
नाक्‍धुरी [ᶫnak‍ᶫturi] क्रि.वि. रिसाएर in temper (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको.)
नाक्‍पाङ [ᶫnak‍paŋ] ना. कालो पाटी blackboard (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
नाक्‍पु [ᶫnak‍pu] (var. of CN: नाक्‍पो) वि. कालो blackness, darkness (sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
नाक्‍री [ᶫnak‍ri] 1ना. छातमा राखिएको दाउराको चाङ stack of firewood on a roof (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. काले black-skinned (sem. domains: 9.7.1.6 - बोलाउने नाम.)
नागीन [ᶫnagin] (3sg pres: नीक) (past: नेजुङ) (imp: नो़) क्रि. बिरामी हुनु be sick Cross Ref. ॱङयुङगीन (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी, 2.5.2 - रोग.)
नाङ [ᶫnaŋ] ना. 1गृह house, home, residence (sem. domains: 6.5.1.1 - घर.) 2भित्र in, inside, within, into (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग.)
नाङ शीङगीन [ᶫnaŋ ᶫsiŋgin] क्रि.प. घर चलाउनु run household (sem. domains: 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु.)
नाङगु [ᶫnaŋgu] ना. 1भित्र in, inside, within, into, mind, heart, inner apartment (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग.) 2बुझ्न सक्ने क्षमता (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.)
नाङगु नो़न्‍दा [ᶫnaŋgu ᶫnøn‍da] वि. चलाख, बुझ्न सक्ने clever, sly, artful, active, able (sem. domains: 4.3.1.3 - पाकोरुपले कार्य गर्नु, 3.2.1 - मन.)
नाङजाङ [ᶫnaŋdzaŋ] ना. दाम्पत्य conjugal, pertaining to husband and wife, (sem. domains: 2.6.1 - विवाह.)
नाङजाम [ᶫnaŋdzam] ना. सुरुवाल trousers (sem. domains: 5.3.1 - लोग्‍ने मानिसको लुगा.)
नाङजो [ᶫnaŋdzo] वि. घरायसी domestic (sem. domains: 5.1 - घरायसी समानहरू.)
नाङडी़ [ᶫnaŋɖy] ना. अनौपचारिक न्याय informal justice ex.नाङकी धुगाला नाङडी़ झ्‍यीना घा हेत्‍ताला। घरको झागडामा घरमै मिलाए राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 4.6.6.1.2 - अनौपचारिक न्‍याय.)
नाङदु [ᶫnaŋdu] ना.यो. भित्र in, inside, within, into (sem. domains: 8.5.1.4 - भित्र, 9.2.4 - विभक्ति, नामयोगी.)
नाङबा [ᶫnaŋba] ना. बौद्ध मार्गी Buddhist (sem. domains: 4.9.7.5 - बुद्ध धर्म.)
नाङमा [ᶫnaŋma] ना. गृहिणी, भान्से housewife, wife, cook, kitchen maid (sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु.)
नाङरू [ᶫnaŋru] (var. of CN: नाङरो )ना. भित्र्याँस entrails (of animals) (sem. domains: 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू.)
नाङरे [ᶫnaŋre] ना. भित्र बन्‍ने inner cloth (sem. domains: 5.3.6 - लुगाको भागहरू.)
नाङला जुगीन [ᶫnaŋla dzugin] (var. of GH: नाङला जुल्‍गी) क्रि.प. भित्र पस्‍नु enter (sem. domains: 7.2.3.4 - सर्नु.)