Browse

There are three ways you can browse the dictionary ...

Browse from Vernacular

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Browse Lowa - Nepali


मा [ᶫma] ना. घिउ ghee, clarified butter Cross Ref. सोमा (sem. domains: 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू.)
मा- [ᶫma-] पू.स. 1न- (नकारात्‍मक पूर्वसर्ग) not, negative affix (sem. domains: 9.2.4 - विभक्ति, नामयोगी.) 2- (sem. domains: 9.2.4 - विभक्ति, नामयोगी.)
माः [ᶫmaː] ना. धेरै much, many, plenty (sem. domains: 8.1.4 - धेरै.)
माःदाक [ᶫmaːdak] ना. लिटो nutritious porridge fed to a baby, gruel made of flour (sem. domains: 5.2.3.4 - तयारी खाना.)
माःमोई [ᶫmaːmoi] वि. मनतातो lukewarm, warmish, tepid (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
माई [ᶫmai] ना. भैँसी buffalo (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
माईमा [ᶫmaima] ना. सौतेनी आमा stepmother (sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा.)
माउ [ᶫmau] ना. रातो red, rosy (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)
माक्‍कुङ [ᶫmak‍kuŋ] (var. of GH: मारकोङ‌ ; मारकुङ‌) ना. डल्लो घिउ solid ghee (sem. domains: 5.2.3.2.2 - दुग्ध उत्‍पादनहरू.)
माक्‍कुङ तुम्‍गीन [ᶫmak‍kuŋ ᴴtum‍gin] (var. of CN: मारकुङ‌ तुम्‍ये) क्रि.प. घिउ बेरेर राख्नु wrap skin with ghee (sem. domains: 6.6.4.3 - छालाको काम गर्नु.)
माक्‍ङी ठोला [ᶫmak‍ŋi ᴴʈʰola] वि. स्पष्ट, विस्तृत distinct, clear, conspicuous, lucid, extensive, comprehensive, detailed (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.)
माक्‍पा [ᶫmak‍pa] (var. of GH: माक्‍पु) ना. जोई son-in-law (sem. domains: 4.1.9.2.1 - श्रीमान, श्रीमती.)
माक्‍मोई [ᶫmak‍moi] वि. मन तातो lukewarm, warmish, tepid (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)
माङक्षे [ᶫmaŋtsʲʰe] 1वि. धेरै मात्रामा in huge number (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै.) 2क्रि.वि. प्रायः, प्रायजसो generally, mostly (sem. domains: 8.4.6.6.3 - बारम्‍बार, 8.1.5.8.1 - अन्‍दाजी.)
माङक्षे च्‍योक्‍रेगु [ᶫmaŋtsʲʰe ᴴtsʲok‍regu] (var. of GH: माङक्षे च्‍योराहो) वि. धेरै जसो mostly (sem. domains: 9.6.2.2.1 - सामान्‍य.)
माङबोक [ᶫmaŋbok] वि. धेरै much, many, plentiful (sem. domains: 8.1.4 - धेरै.)
माङयुङ [ᶫmaŋjuŋ] ना. परिमाण quantity, extent, magnitude, dimension (sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
माङयोक [ᶫmaŋjok] (var. of GH: माङश्‍योक) ना. संख्या वा परिणाम greatest in number (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै.)
माङली़ [ᶫmaŋly] (var. of GH: माङले) ना. परिमाण quantity, extent (sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
माङलो़क [ᶫmaŋløk] ना. परिणाम result, outcome (sem. domains: 5.2 - खाना.)
माङा [ᶫmaŋa] (var. of SH: माङ) वि. धेरै much, many, plentiful (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै, 5.2 - खाना, 8.1.4 - धेरै.)
माजीङ [ᶫmadziŋ] ना. खाना पकाउने भान्से cook (sem. domains: 5.2 - खाना.)
माजीन [ᶫmadzin] ना. ऊनको कम्‍बल woollen blanket
माज्‍येन [ᶫmadzʲen] ना. विहेको बेला केटी पट्टीका नातेदार bride's relatives (sem. domains: 4.1.9 - नातेदार.)
माटा [ᶫmaʈa] ना. शिक्षक teacher Cross Ref. ग्‍येगीन (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु.)