Lhowa - Nepali[a] निपा. 1 Okay!, Oh!, word used to denote acceptance, surprise, grief (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2पनि also, as well as, too ex.झ्‍याला चीनीआ ॱलुक्‍दुक छाआ ॱलुक्‍दुक। चियामा चिनी पनि हालेछ नुन पनि हालेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 3समेत along with (sem. domains: 9.6.1.1 - र, पनि.)
आः [] वि. नराम्रो, गलत bad, nasty, wrong, false ex.लेगा आः झ्‍यीये मेतालाक नराम्रो(गलत) काम गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो, 4.3.6.4 - गल्‍ती गर्नु, 4.3.1.3.2 - ध्‍यानमग्‍न, सम्‍वेदनशील.)
आःढे [aːᶫʈe] वि. खराब bad, evil, corrupt ex.मी आःढे कुमु कुवा ॱनालाक। खराब मान्‍छे चोरी गर्छ रे। (sem. domains: 8.3.7.1 - नराम्रो.)
आई [ai] (var. of GH: ) वि.बो. के what (interrogative pronoun) (sem. domains: 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू.)
आउ [au] वि.बो. अपसोच Oh! (expression of regret) (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
आकी [aki] (var. of SH: ) ना. बुबा father Cross Ref. याप 2 (sem. domains: 9.6.3.4 - सोझै संबोधनका चिन्हकहरू.)
आक्‍का [ak‍ka] वि. बीच middle, intermediate (sem. domains: 8.5.4.4 - बीच-बीचमा आउने स्‍थान, खाली ठाउँ, 8.5.1.2.2 - बीचमा.)
आक्‍का तोङबा [ak‍ka ᴴtoŋba] (var. of SH: आक्‍कुकी तोङबु) ना. प. बीचको खालि gap (sem. domains: 8.5.4.4 - बीच-बीचमा आउने स्‍थान, खाली ठाउँ.)
आक्षा [atsʲʰa] वि.बो. घिन expression of disgust (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
आक्षु [atsʲʰu] वि.बो. चिसोहुँदाको भाव Brrr!, expression for feeling cold (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
आखाखा [akʰakʰa] वि.बो. गल्‍तीको भाव expression for feeling of guilt (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
आङ [] ना. पकड power, right, authority (sem. domains: 2.4.1 - बलियो.)
आङ धाङबु [aŋ ᶫtaŋbu] सङ्‌. प्रथम first, best (sem. domains: 8.1.1.2 - क्रमसूचक अङ्कहरू, 8.4.5.1.2 - पहिलो.)
आङक्षे [aŋtsʲʰe] वि. ठूलो अधिकार भएको having great authority or power (sem. domains: 3.3.3.8 - धम्की.)
आङगीन [aŋgin] क्रि. अधिकार जमाउनु possess ex.श्‍युङी सा घीरी आङगीन घा मालाक। सरकारी जग्‍गा सबमा अधिकार जमाउनु राम्रो होईन। (sem. domains: 6.8.1.1 - प्रभुत्‍व जमाउनु.)
आङगी़ [aŋgy] (var. of GH: आङगु ; आङगी) ना. आँगन inner courtyard, yard ex.आङगी़ याला हो़क्‍ना टुवा चेमु चेगुलाक। आँगन खुल्‍ला भए बच्‍चा खेल्‍छ।
आङगे [aŋge] ना. मान्छेको नाम person's name (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)
आङजा [aŋdza] ना. अधिकार authority, right, power, possession ex.आङजा घीरी श्‍युङी लेगा झ्‍यीगीन मी क्‍याला हेत्‍तालाक। अधिकार सबै सरकारी कंर्माचरीहरूसँग हुन्‍छन। (sem. domains: 3.3.3 - प्रभाव, 4.5 - अधिकार.)
आङजा झीगीन [aŋdza ᶫtsigin] क्रि.प. अधिकार गर्नु rule ex.जाबुलीङ दुरू ग्‍युयी आङजा झ्‍यीदालाक। संसारमा पैसाले अधिकार गर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
आङजा तेक्‍कीन [aŋdza ᴴtek‍kin] क्रि.प. अधिकार दिनु delegate power or authority ex.ग्‍याउकी गोजेक क्‍याला आङजा तेपालाक। राजाले नेताहरूलाई अधिकार दिनुभयो। (sem. domains: 4.3.4.5.3 - रेखदेखको लागि जिम्‍मा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)
आङजा थोप्‍कीन [aŋdza ᴴtʰop‍kin] क्रि.प. अधिकार पाउनु get power or authority (sem. domains: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु.)
आङजी [aŋdzi] ना. मान्छेको नाम person's name (sem. domains: 9.7.1 - व्‍यक्तिगत नामहरू.)
आङजीदा [aŋdzida] (var. of CH: आङच्‍यीन्‍दा) वि. बेइमान dishonest, treacherous (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.)
आङजु [aŋdzu] (var. of GH: आङझा ; आङज्‍ये) ना. गाली scolding, rebuke (sem. domains: 3.5.1.8.2 - अपमान.)
आङजु ताङगीन [aŋdzu ᴴtaŋgin] (var. of CH: आङज्‍ये ताङगीन) (imp: आङजु तोङ) क्रि.प. गाली गर्नु scold (sem. domains: 4.8.4.1 - गाली गर्नु, धम्‍की दिनु.)