Lhowa - Nepali[i] निपा. है word used in replay to someone's call from a distance ex.दाङ हेक्‍या फीलीम तारु सोवालाक ई? हिजो हामीहरू चलचित्र हेर्न गएको है? (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)
ईक्‍वा [ik‍wa] ना. 1बाडुली hiccup (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.) 2छेपारो lizard, chameleon (sem. domains: 1.6.1.3.2 - छेपारो.)
ईगुङ [iguŋ] ना. प्वाल (आदरार्थी शब्द) hole (honorific term) Cross Ref. ॱमीउ (sem. domains: 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने.)
ईङगी [iŋgi] ना. अङ्क number, figure (sem. domains: 8.1.1 - अङ्क.)
ईजी [idzi] ना. दिदी elder sister (sem. domains: 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
ईनार [inar] ना. इनार well, cistern (sem. domains: 1.3.1.4 - मूल, कुवा.)
ईन्‍जी [in‍dzi] ना. 1अङ्ग्रेजी English (sem. domains: 3.5.3 - भाषा.) 2इन्च inch, one-twelfth of a foot (sem. domains: 8.2.2 - लामो.)
ईन्‍जी केक [in‍dzi ᴴkek] ना. अङ्ग्रेजी भाषा English language (sem. domains: 9.7.1.5 - भाषाका नामहरू.)
ईबी [ibi] ना. हजुरआमा, बजै grandmother (sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
ईबी च्‍याक च्‍याक [ibi ᴴtsʲak ᴴtsʲak] (var. of CN: ईरी च्‍याक च्‍याक) ना. फट्याङ्ग्रो grasshopper (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
ईम्‍जी [im‍dzi] ना. वैद्य, चिकित्सक doctor
ईया [ija] निपा. है word used in reply to someone's call from a distance, word used at the end of a statement denoting a request or entreaty (sem. domains: 9.2.6 - निपात.)
ईलीक [ilik] ना. 1ढोकाको कुनाको अड्याउने भाग door knob (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.) 2तानको माथि हुने डन्‍डी upper part of the loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
ई़टा [yʈa] ना. कपाल (आदरार्थी शब्द) hair (honorific term) Cross Ref. ॱरा (sem. domains: 2.1.5 - कपाल.)