Lhowa - Nepali[e] ना. word used to express sudden recollection, emotion, wrath, surprise, etc. (sem. domains: 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू.)
ए ए [e e] अ.मू. बच्‍चाले कराउने आवाज sound made by baby (sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
ए ॱहे ॱहे ॱहेङ [e ᴴhe ᴴhe ᴴheŋ] अ.मू. घोडाको आवाज neigh, sound made by horse (sem. domains: 1.6.4.3 - पशुको आवाज.)
एक्‍या [ekʲa] ना. भेद discrimination (sem. domains: 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु.)
एक्‍या झ्‍यीगीन [ekʲa ᶫtsᶨigin] (past: एक्‍या झ्‍येजुङ) क्रि.प. भेदभाव गर्नु nepotism ex.मीला एक्‍या झ्‍यीये मेत्‍तालाक। मान्‍छेमा भदभाव गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 3.4.1.1.3 - सिफारिस गर्नु.)
एङया एङया [eŋja eŋja] अ.मू. बच्‍चा रोएको baby's cry (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
एङयाक [eŋjak] ना. शिशु infant, baby, young child, young (of any animal) (sem. domains: 2.6.4.2 - बालक, 2.6.3.2 - भ्रूण्‍ा.)
एन्‍योक [en‍jok] (var. of GH: एन्‍जो़) ना. पहिलो first (sem. domains: 8.4.5.1 - अनुक्रम.)
एन्‍ला [en‍la] संयो. आघाडि in front of (sem. domains: 9.2.5 - संयोजक.)
एन्‍ला ॱलेप्‍कीन [en‍la ᴴlep‍kin] क्रि.प. अघि पुग्नु arrive ahead (sem. domains: 7.2.5.1 - पहिले जानु.)
एम्‍मा [em‍ma] (var. of SH: एरमु) 1ना.यो. पहिले before, in ancient times (sem. domains: 8.4.5.2 - अगाडि.) 2वि. पहिलो, अघिल्लो first, previous (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु, 8.4.5.2 - अगाडि.) 3ना. टिमुर type of spice (like black pepper) (sem. domains: 5.2.3.3.3 - मसला.)
एम्‍मा एम्‍मा [em‍ma em‍ma] ना.यो. पहिला पहिला long time ago (sem. domains: 3.5.4.5 - इतिहास.)
एम्‍माकी च्‍यीदाङ [em‍maki ᴴtsʲidaŋ] ना. परम्परागत मान्यता traditional norms and values (sem. domains: 8.4.6.5.6 - पुरानो ढाँचा.)
एम्‍मागु [em‍magu] ना. पहिलो चाहि first one (sem. domains: 8.3.5.2 - दाँज्‍नु.)
एरमा [erma] (var. of CN: एम्‍मा) ना. टिमुर type of spice (like black pepper) (sem. domains: 4.1.4.1 - सामाजिक वर्ग.)
एल्‍ला [el‍la] ना. 1अघि already, before, previously, in front of (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 2पहिलो first (sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
एवा [ewa] ना. मूल्याङ्कन valuated, evaluated (sem. domains: 8.3.5.2 - दाँज्‍नु.)
एवा टागीन [ewa ᴴʈagin] (imp: एवा टो) क्रि.प. भिन्‍न छुट्याउनु separate ex.आलोक घीरी रुरी धेदुक ता घाघा क्‍या एवा टोदाङ। आ‍लु सबै कुहिएर बसेछ अब राम्रोहरू छुट्याउ। (sem. domains: 7.5.2.4 - हटाउनु.)
एवा पेगीन [ewa ᴴpegin] क्रि.प. मूल्याङ्कन गर्नु evaluate (sem. domains: 7.5.2.4 - हटाउनु, 8.3.7.9 - महत्‍व.)