Lhowa - Nepaliका [ᴴka] 1निपा. पो ex.खुङ ॱङयीउ आज्‍यु नो डाक्‍ये धेनेका घीङगी डावा दुक। तिनी दुईजना दजुभाई रहेछ त्‍येसैले पो कस्‍तो मिल्‍दो रहेछ। (sem. domains: 9.2.6 - निपात.) 2ना. आदेश command, order (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.) 3ना. खेतमा पानी पठाउन र रोक्न बनाएको निकास small dam at a field's irrigation channel/water outlet (sem. domains: 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु.)
का ॱङयेन्‍दा [ᴴka ᴴnʲen‍da] वि. नाजुक, कच्‍चा weak, fragile, delicate, critical ex.स्‍येलीङ का ॱङयेन्‍दा दुक, लाम्‍जाङ क्षाक्‍‍तीडी़क। सिसा नाजुक छ फुटिहल्‍छ। (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 8.3.7.1 - नराम्रो, 8.3.7.3 - पूर्ण, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
का ॱनाङगीन [ᴴka ᴴnaŋgin] (past: का ॱनाजुङ) (imp: का ॱनोङ) क्रि.प. आज्ञा दिनु, हुकुम दिनु command (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)
काः [ᴴkaː] 1ना. खम्बा pillar, pole (sem. domains: 6.5.2 - भवनका भागहरू, 6.5.2.2 - छत, छाना.) 2वि. बाक्लो thick, dense, ex.छोमा घीङगी काः च्‍यीक ले। खोले कस्‍तो बाक्‍लो हो। (sem. domains: 8.3.6.4 - बाक्‍लो.)
काःजा [ᴴkaːdza] ना. फेद root, bottom (sem. domains: 8.6.2.1 - पिँध.)
काई [ᴴkai] ना. कप cup (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)
काउ [ᴴkau] (var. of SH: कारू) 1ना. पटुका cloth tied round the waist (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.) 2वि. गोरो, सेतो light-skinned, white (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.3.3.1 - सेतो, 4.1.2 - मानिसको प्रकार.)
काउकाङेन [ᴴkaukaŋen] ना. इष्‍टमित्र friends, acquaintances, relations (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.)
काक [ᴴkak] ना. कागबेनी Kagbeni (sem. domains: 9.7.2 - ठाउँको नामहरू.)
काक काक [ᴴkak ᴴkak] अ.मू. पानी पिउने आवाज sound made while drinking water (sem. domains: 5.2.2.7 - पिउनु, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
काकु झ्‍यीगीन [ᴴkaku ᶫtsᶨigin] (past: काकु झ्‍येजुङ) क्रि.प. मन्त्रतन्त्र गर्नु spell (sem. domains: 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना.)
काक्‍कीन [ᴴkak‍kin] (imp: कोक) क्रि. रोक्नु, छेक्नु stop, prevent, obstruct (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 3.3.4.4 - रोक्‍नु, 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु.)
काक्षा [ᴴkatsʲʰa] ना. कक्षा grade, rank, standard (sem. domains: 3.6.4 - कक्षा, पाठ.)
कागीन [ᴴkagin] (imp: को) क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. काला जेगीन (sem. domains: 6.1 - काम.)
काङ [ᴴkaŋ] ना. मासी bone marrow (sem. domains: 5.2.3.2.1 - मासु.)
काङगीन [ᴴkaŋgin] (past: काजुङ) (imp: कोङ) क्रि. भर्नु fill, make full (sem. domains: 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
काङगु [ᴴkaŋgu] ना. हात र खुट्टामा हुने हड्डी bones in hands and legs (sem. domains: 2.1.3 - हात, खुट्‌टा.)
काङजाक [ᴴkaŋdzak] ना. खुट्टा भाँचेको one having broken leg (sem. domains: 2.5.3.1 - अङ्गछेदन गर्नु.)
काङजाक्‍पा [ᴴkaŋdzak‍pa] ना. एउटा खुट्टा नभएको, एउटा खुट्टा नचल्ने having a gammy leg, lame (sem. domains: 2.5.4 - असामर्थ्‍य.)
काङडो [ᴴkaŋɖo] ना. तानमा खुट्टा राख्ने ठाउँ peddle on a weaving loom (sem. domains: 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु.)
काङदाङ [ᴴkaŋdaŋ] (var. of GH: काङदुङ) क्रि.वि. हिँडेर, पैदल by walking, on foot, walking on foot (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
काङबा [ᴴkaŋba] ना. खुट्टा foot, leg (sem. domains: 2.1.3.2 - खुट्टा.)
काङबा क्‍याङगीन [ᴴkaŋba ᴴkʲaŋgin] (past: काङबा क्‍याजुङ) (imp: काङबा क्‍योङ) क्रि.प. खुट्टा तर्साएर बस्नु sit with feet stretched out (sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)
काङबी झ्‍ये [ᴴkaŋbi ᶫtsᶨe] ना. पाइलाको छाप footprint (sem. domains: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु.)
काङबी थी [ᴴkaŋbi ᴴtʰi] ना. पैताला bottom of feet (sem. domains: 2.1.3.2 - खुट्टा.)