Lhowa - Nepaliकोर [ᴴkor] 1ना. ज्याकेट, कोट jacket, coat (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.) 2क्रि. घेर surround (sem. domains: 4.8.2.3.1 - ढुकेर हमला गर्नु.) 3क्रि. अरूको सित्तैमा खाएको भर (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
कोरकीन [ᴴkorkin] क्रि. 1घुमाउनु turn (sem. domains: 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु.) 2घेरा लगाउनु, घेर्नु surround, encircle, besiege, blockade, attack (sem. domains: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.) 3बेर्नु wind round, twist round, wrap up, roll up (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
कोरक्‍वा [ᴴkork‍wa] वि. घेरेको surrounded, encircled (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.)
कोरला [ᴴkorla] 1ना.यो. बारेमा about (sem. domains: 3.5.1.2.9 - बारेमा हुनु, विषय.) 2क्रि. घुमेर by spinning
कोरा [ᴴkora] (var. of SH: ग्‍यीरा) 1ना. धार्मिक स्‍थालहरू घुम्ने प्रचलन religious places (sem. domains: 4.9.5.4 - धार्मिक समारोह.) 2वि. round (sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
कोरा ग्‍याप्‍कीन [ᴴkora ᶫgʲap‍kin] (imp: कोरा ग्‍योप) क्रि.प. परिक्रमा गर्नु, चक्‍कर लगाउनु, घुम्नु revolve, spin (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)
कोरी [ᴴkori] वि. गोलो round, circular, spherical (sem. domains: 8.3.1.6 - गोलो.)
कोरीया [ᴴkorija] ना. कोरिया Korea (sem. domains: 9.7.2.1 - देशका नामहरू.)
कोवा [ᴴkowa] (var. of CH: कीजी) ना. छाला skin, leather (sem. domains: 2.1.4 - छाला.)
कोवा तुम्‍गीन [ᴴkowa ᴴtum‍gin] क्रि.प. छालाले बेर्नु wrap with animal skin (sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु.)
को़गीन [ᴴkøgin] क्रि. नियुक्ति गर्नु, नेता चुन्नु appoint, choose (sem. domains: 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.)
को़न्‍क्षोक [ᴴkøn‍tsʲʰok] ना. 1परमेश्‍वर Almighty, Supreme Being (sem. domains: 4.9.1 - परमेश्‍वर.) 2कसम oath, promise (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु.)
को़न्‍दा [ᴴkøn‍da] वि. अभाव, दुर्लब scarcity (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.1.4.1 - कम.)
को़न्‍दु डुगीन [ᴴkøn‍du ᶫɖugin] (3sg pres: को़न्‍दु डी़क) (past: को़न्‍दु लाजुङ) क्रि.प. कम हुनु decrease (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.1.4.1 - कम.)
को़बा [ᴴkøba] ना. योजना plan (sem. domains: 6.1.2.5 - योजना.)
को़बा तीङगीन [ᴴkøba ᴴtiŋgin] क्रि.प. योजना बनाउनु make a plan ex.लेगा झ्‍यीगीन एन्‍ला को़बा तीङघो़लालाक। काम गर्नु पहिले योजना बनाउँनु पर्छ (sem. domains: 6.1.2.5 - योजना.)
क्‍या [ᴴkʲa] ना. 1पर्खाल wall (sem. domains: 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.) 2ढिँडो ओडने दाबिलो kitchen utensil made of wood (sem. domains: 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
क्‍या थुक्‍कीन [ᴴkʲa ᴴtʰuk‍kin] क्रि.प. पुर्याउन सक्नु can be reached (sem. domains: 7.2.8 - कसैलाई पठाउनु.)
क्‍या फाक्‍फाक [ᴴkʲa ᴴpʰak‍pʰak] वि. रँग उडेको सेतो (sem. domains: 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग.)
क्‍या ॱलाङगीन [ᴴkʲa ᴴlaŋgin] (3sg pres: ॱलावालाक) (past: लाजुङ) (imp: क्‍या ॱलोङ) क्रि.प. पर्खाल लाउनु build a wall (sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
क्‍या: ग्‍याप्‍कीन [ᴴkʲa ᶫgʲap‍kin] (imp: क्‍याः ग्‍योप) क्रि.प. पौडिनु swim (sem. domains: 7.2.4.2.2 - पौडिनु.)
क्‍याः [ᴴkʲaː] ना. एउटा रङ्गको नाम name of a colour (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)
क्‍याः क्‍योई [ᴴkʲaː ᴴkʲoi] अ.मू. बाङ्गोटिङ्गो curved ex.ॱलुकी घुङला लाङगाक क्‍याः क्‍योई रे दुक। खेतको बिचमा बाङ्गोटिङ्गो बाटोहरू छन। (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
क्‍याई ढाम [ᴴkʲai ᶫʈam] ना. पर्खालको जग base of wall (sem. domains: 6.5.2.1 - पर्खाल.)
क्‍याक [ᴴkʲak] ना. हरेक १२ वर्षमा केही नराम्रो हुन सक्ने पौराणिक धारणा idea that something bad happens every 12 years (sem. domains: 4.3.9.1 - रिवाज.)