Lhowa - Nepaliक्षो़ झ्‍यीगीन [ᴴtsʲʰø ᶫtsᶨigin] (past: क्षो़ झ्‍येजुङ) क्रि.प. लामा पढ्नु study religion (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.)
क्षो़ ढोक्‍कीन [ᴴtsʲʰø ᶫʈok‍kin] क्रि.प. 1लामा पढ्नु do lama study (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2अध्ययन गर्नु study (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
क्षो़ मीझ्‍यीगीन [ᴴtsʲʰø ᶫmiᶫtsᶨigin] वि. 1अधर्मी irreligious, sinful, unjust (sem. domains: 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक.) 2नपढ्ने (sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु.)
क्षो़ ॱलाप्‍कीन [ᴴtsʲʰø ᴴlap‍kin] (imp: क्षो़ ॱलोप) क्रि.प. पडाउनु teach (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु, 2.6.4.7 - संस्‍कार.)
क्षो़ ॱलोक्‍कीन [ᴴtsʲʰø ᴴlok‍kin] क्रि.प. पढ्नु read, study, recite (sem. domains: 3.5.7.3 - पढ्‌नु.)
क्षो़ श्‍युगीन [ᴴtsʲʰø ᶫʃugin] (past: क्षो़ श्‍यी़जुङ) (imp: क्षो़ श्‍यी़) क्रि.प. आशिष माग्नु listen to the guru's teaching, ask for a blessing ex.ॱलामाने क्षो़ श्‍युना से क्षीमाला ॱमीजी फेन्‍दालाक। ठूलो लामाको प्रवाचान सुन्‍नाले अर्को जुनीलाई काम लग्‍छ। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
क्षो़क्‍को़ [ᴴtsʲʰøk‍kø] ना. बाहिर जाँदा लगाउने लुगा garment used when going outside ex.घोलोक घा क्‍याक क्षोक्‍को़ला घो़न्‍या धी़री स्‍योक। राम्रो लुगाहरू बाहिर जाँदा लगाउनलाई राख्‍नु। (sem. domains: 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा.)
क्षो़गीन [ᴴtsʲʰøgin] क्रि. हातको औँलाले भगवानलाई केही चिज चढाउनु offer drink to a god with one's hand (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन.)
क्षो़गो़ [ᴴtsʲʰøgø] ना. लामाको लुगा Lama's clothes (sem. domains: 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा.)
क्षो़ठी [ᴴtsʲʰøʈʰi] ना. पूजामा पानी चढाउने टेबल table used to offer water during puja (sem. domains: 5.1.1 - काठबाट बनिएका चीजबीज.)
क्षोतो़न
क्षो़तेन [ᴴtsʲʰøten], [ᴴtsʲʰøten] ना. 1स्तूप mound formed by heaping earth or stone (sem. domains: 4.9.8.2 - आराधनाको ठाउँ.) 2चैत्य monument, Buddhist cenotaph (sem. domains: 6.5.1 - भवन.)
क्षो़दाम [ᴴtsʲʰødam] ना. 1सम्झौता agreement, understanding, contract (sem. domains: 4.7.8 - वैधानिक प्रतिज्ञा-पत्र.) 2प्रतिज्ञा vow, promise (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु.)
क्षो़दीमा [ᴴtsʲʰødima] वि. नक्‍कली false, counterfeit, forged, not real or genuine, artificial, unnatural (sem. domains: 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
क्षो़बा [ᴴtsʲʰøba] ना. पूजा गर्दा पिठोबाट बनाउने भगवानको प्रतीक image of God made from flour during worship (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)
क्षो़बा पुगीन [ᴴtsʲʰøba ᴴpugin] क्रि.प. खानाको प्रार्थना prayer (sem. domains: 4.9.5.2 - प्रार्थना गर्नु, 5.2.2.2 - भोजन.)
क्षो़मी [ᴴtsʲʰømi] ना. दियो small earthenware lamp, small copper lamp (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)
क्षो़योक [ᴴtsʲʰøjok] ना. पूजा गर्दा लामालाई सहायता गर्ने मान्छे man assisting a Lama while performing worship (sem. domains: 4.9.5.1 - भक्तिपूर्ण, भक्ति.)
क्षो़लु [ᴴtsʲʰølu] ना. धर्म virtue, religion (sem. domains: 4.9 - धर्म.)
क्षो़वा [ᴴtsʲʰøwa] ना. 1पुजापाठ गर्ने लामा main Lama performing puja (sem. domains: 6.6 - पेशाहरू.) 2धर्म गुरू (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)