Lhowa - Nepaliकाङलीङ [ᴴkaŋliŋ] ना. तुरही trumpet (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
काङेन [ᴴkaŋen] ना. दुःख sorrow, grief (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)
काच्‍यीङ [ᴴkatsʲiŋ] ना. सेतो white (sem. domains: 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
काच्‍यीङ दाक्‍वा [ᴴkatsʲiŋ dak‍wa] ना. सेतो चन्द्रमा bright moon (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
काजा [ᴴkadza] ना. मुद्दा lawsuit (sem. domains: 4.7.4 - कानूनको अदालत.)
काजाम [ᴴkadzam] ना. काठको सानो पुल small wooden bridge (sem. domains: 6.5.4 - भौतिक संरचना.)
काजी [ᴴkadzi] ना. पाइलाको छाप foot print (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
काजु [ᴴkadzu] ना. 1बेलुका बाल्ने सातुको धुप (sem. domains: 4.9.5.3 - आराधना गर्नु.) 2पाइलाको छाप (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 3धारा water-tap (sem. domains: 6.5.4 - भौतिक संरचना.)
काटा [ᴴkaʈa] ना. कालोमा सेतो मिसेको mixture of black and white (sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू.)
काती [ᴴkati] (var. of GH: काप्‍टु) ना. कचौरा bowl (sem. domains: 5.2.2.8 - खाने भाँडा.)
कात्‍ताङ [ᴴkat‍taŋ] ना. उज्यालो light, brightness (sem. domains: 8.3.3 - चम्किलो, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू.)
कात्‍तोक [ᴴkat‍tok] ना. आँखामा हुने सेतो भाग white part of one's eye (sem. domains: 2.1.1.1 - आँखा.)
कात्‍वाई [ᴴkat‍wai] ना. चम्किलो shining, bright, radiant (sem. domains: 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
कादा [ᴴkada] ना. भाग part, portion, share (sem. domains: 7.4.4 - बितरण गर्नु, 8.1.6.1 - भाग, 9.3.3 - आंशिकरूपले.)
कादा श्‍याक्‍कीन [ᴴkada ᶫʃak‍kin] (imp: कादा श्‍योक) क्रि.प. हिस्सा राख्नु preserve a share ex.मोमो ल्‍हाक्‍ना ङाला कादा श्‍योक्‍आ। मोमो बाँकी रहेमा मेरो भाग राख ल। (sem. domains: 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु.)
कादाकोदी [ᴴkadakodi] अ.मू. सानोतिनो small, common ex.हीक्‍की ईबी नाङकी लेगा कादाकोदीक्‍या झ्‍यीदा। हाम्रो हजुर आमा घरको सानोतिनो कामहरू गर्नुहुन्‍छ। (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
कादाक्‍पा [ᴴkadak‍pa] (var. of CN: कादोवा) ना. बाक्लो thick, dense ex.क्षाङ कादाक्‍पा थुङना लाम्‍जाङ शीरी हुङी। बाक्‍लो छाङ खायो भने चाँडो मातिन्‍छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
काना ओङ [kana oŋ] ना. हस्, हजुर ok Cross Ref. याया 1
कानाउङ [ᴴkanauŋ] वि.बो. जो अज्ञा expression of acceptance (sem. domains: 9.6.3.8 - आदरार्थीहरू.)
काप्‍कीन [ᴴkap‍kin] (imp: कोप) क्रि. छोप्नु, ढाक्नु cover (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 7.3.7 - छोप्‍नु, 8.3.3.2.1 - छाया.)
काप्‍चाक [ᴴkap‍tsak] ना. कब्जा hinge, piece of metal, etc on which a lid, or door turns or swings as it opens and closes (sem. domains: 6.5.2.4 - ढोका.)
काप्‍चुये [ᴴkap‍tsuje] ना. सिँचाइ गर्ने मान्छे man who irrigates a farm (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)
काप्‍तेन [ᴴkap‍ten] ना. खम्बाको तला राख्ने सानो ढुङ्‌गाको टुक्रा small piece of stone placed under the bottom of a pillar (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)
काप्‍यु [ᴴkap‍ju] ना. खम्बा माथि राख्ने काठ piece of wood placed on a pillar (sem. domains: 6.5.2.2 - छत, छाना.)
काबा [ᴴkaba] ना. चिम्टा tongs (sem. domains: 6.7.6 - समात्‍ने वा पक्रने यन्‍त्र, 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)