Lhowa - Nepaliकाबी [ᴴkabi] ना. 1कपि exercise book Cross Ref. क्षाक्‍बी़ (sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.) 2चिम्टाले (sem. domains: 6.7.6 - समात्‍ने वा पक्रने यन्‍त्र.)
काबु [ᴴkabu] ना. सुक्खा, खडेरी continuous dry weather, drought (sem. domains: 6.2.5.2 - बाली नहुनु, 1.7 - प्रकृति, वातावरण्‍ा.)
काबु ठोई [ᴴkabu ᴴʈʰoi] (var. of GH: काबु रोई) वि. सुक्खा dry, drought (sem. domains: 1.1.3.8 - खडेरी.)
काम्‍गीन [ᴴkam‍gin] (imp: कोम) क्रि. सुकाउनु, सुक्नु dry, make dry, wither (sem. domains: 5.2 - खाना, 6.2.6 - खेती विधि, 9.6.2 - आश्रित सम्‍बन्‍धहरू, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
काम्‍जा [ᴴkam‍dza] वि. सुकाउने ठाउँ place for drying (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर.)
काम्‍जाक [ᴴkam‍dzak] वि. 1शारीरिक रुपमा कमजोर, लुलो physically weak (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.) 2सुक्खा dry (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर.)
काम्‍जाक्‍पा [ᴴkam‍dzak‍pa] (var. of CN: काम्‍ज्‍याङा) ना. सुकुटे lean and thin, slender, feeble ex.मी काम्‍जाक्‍पा शामा माशेगीन च्‍योक्‍रा दुक। कस्‍तो सुकुटे मान्‍छे खाना नखाए जस्‍तो। (sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)
काम्‍जाक्‍मा [ᴴkam‍dzak‍ma] (var. of CN: काम्‍ज्‍याङामा) ना. पातली thin, slim (female) (sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे.)
काम्‍मा [ᴴkam‍ma] (var. of SH: कारमु) ना. 1तारा star (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू, 1.1.1.2 - तारा.) 2मिनेट minute (sem. domains: 8.4.1 - समयको अवधि.)
काम्‍मा धुवाजुप्‍री [ᴴkam‍ma ᶫtuwadzup‍ri] ना. पुच्छ्रे‌ तारा comet (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
काम्‍मा ॱमीन्‍डु [ᴴkam‍ma ᴴmin‍ɖu] ना. पुच्छ्रे तारा comet (sem. domains: 9.7.2.5 - स्‍वर्गीय भागका नामहरू, 1.1 - आकाश.)
कार ताङगीन [ᴴkar ᴴtaŋgin] (past: कार ताजुङ) (imp: कार तोङ) क्रि.प. कर गर्नु force to act ex.झ्‍यीङी मेदेक्‍ना कार ताङये मेतालाक। गर्न मन छैन भने कर गर्नु हुँदैन। (sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
कारतोक [ᴴkartok] ना. मोतियाविन्दु night blindness (sem. domains: 2.5.2 - रोग.)
कारमा [ᴴkarma] (var. of GH: कामा ) ना. तारा star (sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
कारमा काच्‍यीङ [ᴴkarma ᴴkatsʲiŋ] (var. of CM: कारमा काच्‍यीङ) ना. बिहानको तारा morning star (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
कारमा तोडुक्‍पा [ᴴkarma toɖk‍pa] ना. छ समूहको तारा group of six stars (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
कारमा रीक्‍च्‍यीङ [ᴴkarma ᶫrik‍tsʲiŋ] ना. तारा name of a star (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
कारमी हो़क [ᴴkarmi ᶫhøk] ना. तारको उज्यालो starlight (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते.)
कारा [ᴴkara] 1ना. उज्यालो bright (sem. domains: 8.3.3.1.2 - उज्‍यालो, 5.5.5 - आगोले के उत्‍पन्‍न गराउँछ?.) 2वि. गोरो fair, light-skinned (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.1.4 - छाला.) 3ना. मिस्री candy (sugar) (sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
काराकोरी [ᴴkarakori] वि. गोलो सा साना small and round (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
कारू च्‍युक्‍कीन [ᴴkaru ᴴtsʲuk‍kin] (var. of CH: कारू ताङगीन) क्रि. बाक्लो पार्नु thicken (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
कारू ताङगीन [ᴴkaru ᴴtaŋgin] (imp: कारू तोङ) क्रि.प. गाढा बनाउनु thicken (sem. domains: 8.2.3 - बाक्‍लो.)
काला जेगीन [kala dzegiːn] क्रि. बोकाउनु make someone carry something Cross Ref. कागीन
कालीगान्‍डाकी [ᴴkaligan‍ɖaki] ना. खोलाको नाम Kali Gandaki (sem. domains: 9.7.2.8 - तालहरू र सागरहरूको नामहरू.)
काल्‍ले [ᴴkal‍le] ना. गाह्रो difficult, hard uneasy