Lhowa - Nepaliकाल्‍ले घा [ᴴkal‍le ᶫka] वि. जटिल, कठिन complicated, difficult (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
काल्‍ले घाक्‍पो [ᴴkal‍le ᶫkak‍po] वि. असामान्य difficult (sem. domains: 8.3.5.3.4 - अनौठो.)
काल्‍ले घाक्‍वा [ᴴkal‍le ᶫkak‍wa] वि. जटिल, कठिन, अप्ठ्यारो, गाह्रो difficult (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.5.8 - साधरण, जटिल, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांस (मात्रा), 9.4.4.9 - असम्‍भव.)
काल्‍ले झ्‍यीगीन [ᴴkal‍le ᶫtsᶨigin] (past: काल्‍ले झ्‍येजुङ) क्रि.प. संघर्ष गर्नु struggle (sem. domains: 6.1.2.1 - कोसिस गर्नु.)
की [ᴴki] ना. कुकुर dog (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर, 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
की ॱङयाम [ᴴki ᴴnʲam] ना. मनोरञ्जन entertainment, recreation (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
की ॱमुक्‍कीन [ᴴki ᴴmuk‍kin] क्रि.प. कुकुर भुक्नु bark (sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
कीउ [ᴴkiu] 1वि.बो. बोलाउँनु word use for calling someone at a distance (sem. domains: 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.) 2ना. भाले कुकुर male dog (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर.) 3ना. टुसो sprout, shoot (sem. domains: 6.2.1 - बढिरहेको बाली.)
की‍क्‍कीन [ᴴkik‍kin] क्रि. बाँध्नु tie, tie up, bind, fasten, gird, confine to imprison, bind (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)
कीक्‍पा [ᴴkik‍pa] ना. उपियाँ flea (sem. domains: 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा.)
कीक्‍यी क्षे [ᴴkikʲi ᴴtsʲʰe] वि. सामान मागेर पनि नदिने complainer ex.घीङगी मी कीक्‍यी क्षे च्‍यीक ले पादी झ्‍येरे ॱमेयाराक। कस्‍तो मान्‍छे रहेछ पाथी भएर पनि दिएन। (sem. domains: 4.3.1.5.1 - अधिर, धैर्य नभएको, 4.3.2.1 - तुच्‍छ गरी विचार गर्नु.)
कीगीन [ᴴkigin] क्रि. सापट दिनु, उधारो दिनु provide loan, lend (sem. domains: 6.8.5.1 - सापट दिनु, 6.8.5 - उधारो लिनु.)
कीङगा [ᴴkiŋga] (var. of CN: रोक्‍तेन) ना. केदेनको छेउमा लगाउने piece of cloth patched onto the edge of the keden (sem. domains: 5.3.6 - लुगाको भागहरू.)
कीङयाम [ᴴkiŋjam] ना. खुसियाली happiness (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
कीङयाम ताङगीन [ᴴkiŋjam ᴴtaŋgin] (var. of CN: की की ताङगीन ; कीपु ताङगीन) (past: कीङयाम ताजुङ) (imp: कीङयाम तोङ) क्रि.प. भोज खानु feast (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.)
कीजाङ [ᴴkidzaŋ] ना. कुकुरको खोर pen (sem. domains: 6.3.1.5 - कुकुर.)
कीटीक कीटीक [ᴴkiʈik ᴴkiʈik] अ.मू. दाँतको आवाज sound of teeth biting (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
कीटीकीटी [ᴴkiʈikiʈi] अ.मू. हात धुनु wash one's hands (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
कीदा [ᴴkida] वि. रमाइलो, सुखी, आनन्द, आराम pleasant, happy, blissful, restful (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 2.3.5.1 - सुबिधाजनक, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 3.4.1.2 - खुशी, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.4.1 - सफलता.)
कीदा झ्‍यीगीन [ᴴkida ᶫtsᶨigin] (past: कीदा झ्‍येजुङ) क्रि.प. रमाइलो गर्नु enjoy (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
कीदा हुङगीन [ᴴkida ᶫhuŋgin] (past: कीदा होजुङ) क्रि.प. आराम हुनु have fun (sem. domains: 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु.)
कीपु [ᴴkipu] ना. आनन्द pleasure, bliss, happiness (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु.)
कीपु ताङगीन [ᴴkipu ᴴtaŋgin] (imp: कीपो तोङ) क्रि.प. रमाइलो गर्नु enjoy (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज.)
कीपु मेगीन [ᴴkipu ᶫmegin] क्रि.प. सुख नहुनु harsh, measurable (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)
कीप्‍चाङ [ᴴkip‍tsaŋ] ना. फ्याउरो fox (sem. domains: 1.6.1.1.2 - मांसहारी पशु.)